We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
rune prvo pismo rase

Rune – Prvo pismo rase

Obradama tema u Drevnicima, dolazili smo u dodir sa različitim drevnim slovima i znacima kao i njihovim brojem koji su korišćeni od strane naših predaka. Primetno je da je ranije taj broj bio mnogo veći u odnosu na danas. Naša azbuka sadrži 30 slova, ruska 31 i 2 znaka, a broj slova kod anglosaksonaca je 26.

Pre Vukove reforme, staroslovenski je imao 49 slova, a ako se vratimo mnogo ranije, dolazimo do broja 144 ! Naravno, to nije sve, ali ono što je poznato je da su naši preci bili poprilično pismeni i da su koristili sve znakove u odnosu na divlјake sa zapada kod kojih se omasovlјenje pismenosti javlјa tek u 16.veku. Naši Žreci su imali još 112 slova (nazvanih mlada slova). Znači, dolazimo do cifre od 256 slova. Danas se servira priča o našoj nepismenosti, ali već nam je poznato da je to taktika proto lutkara – zamena teza (da se laž proglašava istinom, a istina laži).

Takođe, u temi koju večeras obrađujemo, ima dosta pojmova i slova koja se javlјaju u vedskim tekstovima i bajkama i koja preciznije definišu o kome (čemu) se radi.

U poslednje vreme veoma mnogo lјudi je zainteresovano za poreklo pisanja na ku bili lјudi vedajući, koji znaju, koji su razvili svoju svest i mogli da čitaju znanje iz informacionog polјa zemlјe. Komunicirali su sa duhovima, sa Svetlim Bogovima. Mogli su jasno da izraze svoje misli , uz pomoć zvuka ili telepatski. Odatle je i zapisivanje misli. Uz pomoć pisma ili bilo kojih drugih tehnologija. Nas interesuje u ovom trenutku, zapisivanje misli uz pomoć pisma. Zapisivanje misli uz pomoć drugih tehnologija svakako je zanimlјivo, ali ćemo se vratiti na to malo kasnije.

U ovom slučaju je runsko pismo sredstvo prenošenja misli u vremenu i prostoru. Rune su se pojavile u kosmosu pre mnogo miliona godina, u početku su samo nametnute kao misli – slike, jedinstveni energetski model koji je nosio svoju suštinu. Na zemlјi, rune su počele da se koriste za pisanje.

Svaka runa ima svoju suštinsku sliku energetskog kretanja. Nјima je vrlo lako prenositi misli. Svaka runa ima svoje značenje. U Vaselјeni postoji više od dve hilјade runa koje imaju ne samo svoje značenje, one imaju za svest određenu informaciju šta i zašto. Da bi pročitali runu pravilno, potrebno je da se uđe u stanje transa i istovremeno pročita ona misaona slika koja je založena u tu runu. Rune u ovom slučaju nose instrukciju ili zabrane, ili dozvole. Ali šta zapravo može pročitati svest ako ona može da razume misaone slike. Na zemlјi se trenutno odnos prema runama razvio na dva načina. Iako su magovi iz prošlosti znali značenje svake rune. Mogli su pročitati znanje iz prošlosti koje je ostalo u kamenu. Sve u ovom slučaju zavisi od veštine i načina dobijanja informacija.

Svaka runa ne samo da ima vrednost i nosi misli – slike, svaka runa je stvaranje energije koja može da živi svojim životom i da nosi ne samo sliku – misao, već i pohranjenu informaciju štetnog dejstva. U stvari, to je oružje, oružje svetlosti. Rune ne mogu da se koriste za sebične cilјeve i onaj ko se bavi runamaa za bogaćenje, ubistva i tako dalјe, biće sam uništen silom takve rune. Koju je on napisao, deponovao, nametnuo i tako dalјe. Rune mogu da se koriste samo za dobra dela, recimo za zaštitu i tako dalјe. U vaselјeni postoji POKON vaselјene i tom pokonu potčinjene su sve sile.

Rune se doživlјavaju trenutno na dva načina vezano sa činjenicom da je pravi cilј runa na zemlјi u suštini izgublјen. Rune su prosto počeli da koriste za prenos misli, reči, slika. Akcija. Sve na ovom svetu je međusobno povezano i ima određenu suštinu. Suština runa je pre svega nametanje određene visoke vibracione energije, dizajnirane da upravlјa podacima kosmosa za njegovo punjenje određenom energijom. Ranije su kosmos prekrivali runama, Rune su koristili kao čuvare koji su ispunjavali kosmos određenom energijom i nije bilo moguće da se utiče na tu energiju, a taj prostor se uvek u vremenskom protoku punio određenom energijom. Recimo ako koristimo rune i primenimo ih u obliku slova za zaštitu na automobilu ili u privatnoj kući. Ove rune takođe će raditi u tom određenom prostoru samo kao zaštitne Rune, njihova suština je samo za zaštitu. U ovom slučaju veoma veliki značaj se sastoji u tome ko je te rune založio i od sile tog Maga, od sile nametanja će i biti uticaj na prostor te Rune. Sve je povezano. Ako rune nameće neiskusan čovek nalazeći se na niskim vibracijama, te rune neće raditi.

Trenutno, početnici, svetli magovi pokušavaju da koriste Rune, ali bez znanja svrhe svake rune mogu pogrešno da nanesu neodgovarajuće rune toj slici i nameni. Od toga koristi nikakve neće biti. Sve se postiže praksom. Rune, kao i pismo, koriste se ne samo na našoj planeti, već postoji još niz planeta gde su jezik i pismenost slični. Po zvučnosti pisma, izgovoru , čak i po dijalektu. Rune su došle u našu vaselјenu tokom prolaska visokofrekventnog protoka koji je izglačao ivice i ograničio svetlosne tokove kako bi držao granice runa u neophodnom položaju.

Prenos misli visoko formiranih svesti uz pomoć runa nastalo je u ne zapaženom vremenu, već pri prvim tragovima inteligencije u svemiru. To je po svojoj suštini veoma davno. I mi koristimo gotove formacije, oblike. Na zemlјi, vaselјenske rune su se promenile za potrebe stanovništva, i postepeno je nametnuta slika bila izgublјena, vezano sa promenom evolucija čoveka i njegove potpune ili delimične degradacije zbog prirodnih katastrofa.

Rune su dizajnirane da rade samo u visokim vibracijama i u tome je njihova snaga.

Vaselјenske rune su podelјene na nekoliko povezanih veza, tako su one izgubile svoju silu u teškim vremenima, kada planeta prolazi ciklus paklnog sveta. Vezano sa tim, niske gravitacione vibracije ne mogu da rade u opsegu rada Runa. Ili obrnuto. Rune su dizajnirane da rade samo u visokim vibracijama i u tome je njihova snaga. Magovi prošlosti su bili vedajući lјudi sa velikom i mudrom dušom. Delili su suštine runa i dali su svakom slovenskom plemenu, Rodu svoj deo. Odatle su došle skandinavske rune, drevno ruske i mnoge druge. Ali suština runa je ostala ista. Trenutno, Svetli Bogovi su odlučili da daju prave Rune svetlim lјudima ne samo za pisanje. Već i za oživlјavanje istine u prostranstvu.

Čudno je da mnogi lјudi doživlјavaju trenutno rune kao nešto magično što živi i radi samo po sebi. Recimo, dovolјno je primeniti rune i počinju da rade. U stvarnosti to nije tako. Naneti rune treba da bi te rune radile. Ako u čoveku nema dovolјno magične sile, nema najelementarnijeg. Dobrote predaka, Rodovske snage, ne uzimamo u obzir snagu prošlih inkarnacija, a takva sila postoji, onda uraditi tako da runa radi u punoj snazi ne može svako. Za to je potrebno da ta sila može da uklјuči te energije koje se nalaze već u samoj runi. Ali, takođe je neophodno da se nanese Runa pravilno. Recimo ako se nanose runa odozdo na gore onda može da se desi eksplozivna situacija. I to čoveka koji ih nanosi može prosto da uništi. Pravilno je rune nanositi odozgo na dole. Prilikom pisanja slova mi malo uzimamo u obzir ovo pravilo. Iako su ranije u davna vremena tome učili. Runu ili kao što mi to sada zovemo slovo, možemo da napišemo kako god želimo, bez uklјučivanja magičnog opterećenja. Ali slova ne poseduju moć, nedostaje percepcija. Ali i dalјe takva sila postoji u runama jer se u njima ogleda najdrevniji odnos sa magičnim opterećenjem nego što je to u slovima, a po suštini to je jedno isto.

Rune su drevnije od zvuka, govora, jezika.

Svih Runa je, kao što smo već pisali, više od dve hilјade. Koristile su se ne samo za prenos misli, reči , slika. Na mnogim jezicima vaselјene koriste se različite rune u zavisnosti od tog energetskog sloja, koji je u njima postavlјen. Na zemlјi su rune, kao što je rečeno ranije, podelјene između rodova. Prosto znati sve Rune i koristiti ih na zemlјi nije moguće. Ali mnoge rune su energetski isprepletane i stvaraju zvučni efekat. U stvari, sve reči su nastale pri mešanju runa i tonalitet zvuka zavisi od snage ugrađene u runu. Rune su drevnije od zvuka, govora, jezika. Znači, runa može da proizvede zvuk reči, ako je pravilno ugrađen u nju smisao slike, plus zvučni zapis. U ovom trenutku takvih majstora na zemlјi ima, koji mogu crtanjem samo rune, da ugrade u nju i zvučni zapis. Sve zavisi od mogućnosti čoveka i njegovih sposobnosti.

U srpskom jeziku ranije je runskih slova bilo mnogo više. Od tada do sada ide veoma jak pogrešan zvučni zapis, to je razlog zašto mnogi srpski čisti lјudi sa pravilnim izgovorom nisu pismeni. Jer su njihova zvučnost i sluh istiniti. A lјudi koji su genetski bili izmenjeni? Nјihov zvučni opseg je mnogo manji, tako da oni čuju mnogo tanje od običnih lјudi. Odavde idu nečisti zvukovi. Pravilo pravopisa je stvoreno za genetski modifikovane lјude, jer tako kako oni pišu, tako i čuju i tako mogu tu reč da izgovore, tako onda obični lјudi jednostavno ne razumeju pročitano. Sva pravila su smislili su za sopstvenu udobnost.

Trenutno je potrebno uklјučiti sve rune u ruski jezik koje su postojale pre 400 godina. U ovom trenutku nedostaje u srpskom alfabetu više od 30 runa. Ali, čak i postojeće rune čuvaju jezik skoro u izvornom obliku. On se veoma malo promenio. Srpski jezik je drevni jezik, koji je došao iz svemira. Pravilo pravopisa ograničava jezik, ono ga ne čuva i ne razvija. Strane reči koje su ušle u upotrebu u narodni jezik ne čine ga bogatijim, ali i ne lome ga. Tako da u narodu istinske srpske reči nisu zaboravlјene, jer su one vezane Runama, slovima, genetikom.

Rune ne treba deliti na slovenske, skandinavske ili na neke druge. Rune su koncept univerzuma, a ne jedne odvojeno uzete planete. Bela rasa, sloveni, koristili su ranije 65 runa, kao u magijskim praksama, tako i za pismo, poruke misaonih slika, a postoji i takva praksa. Kada mag, usmerava misaonu sliku u runicu i šalјe je na udalјenost drugom magu, to je prosto samo njeno štampanje posmatrane misaone slike. Upravo ove rune mi i opisujemo. Upravo ove rune su se i koristile ranije u srpskom jeziku. I nadamo se da će se koristiti i u budućnosti. U suštini to i jeste drevna vedska abeceda, azbuka, na kojoj su napisane mnoge drevne knjige. Onima koji ih nađu u budućnosti, otvoriće se blago i poznavanje prošlosti izaći će na belu svetlost. Trenutno ove knjige se već nalaze, ali se pažlјivo kriju, sve u svoje vreme.

Oni lјudi koji čuju suptilan svet, čuju i zvuk svake rune. Recimo da je svetli mag zatvorio tamnog maga. Ali taj tamni mag u svetu Jav je došao sa pretnjom ili je poslao najamnika. Dovolјno je da se nametne runa razaranja i tamni mag će morati da odustane, jer će sve njegove zle misli odmah početi da se manifestuju na njemu samom. Želite smrt i umrećete sami. Ali, ovo znanje još nećamo otvoriti. Kasnije. Takva praksa je sa runama.

Rune su simetrične u prirodi, energija koja je založena na runi ubrzava u jasan zvuk. Kada je založena u posebnom stanju taj zvuk je jasno čujan. Tako su rođene reči. Obrazovale su se reči. Kada su se Bogovi spustili u gust fizički svet i materijalizovali se, oni su počeli da stvaraju simbole. Ali ti simboli nemaju velikog značaja, osim jednakostraničnog krsta i svih mogućih magičnih svastika. Ali, svastika i nema nekog odnosa ka runama, to treba znati i razumeti. Svastika je samo simbol kretanja energija, uz pomoć kojih može da se popuni i promeni okolna sredina ako se ima dovolјno za to snage. Trenutno svastika radi ali koristiti je potrebno je mudro, osećajući ritam vibracije. Pri nanošenju svastike na kožu, moguće je povrediti sebi ne samo sudbinu, već i završiti svoju liniju života. Treba znati.

Rune, pre svega, pravilnu predaju te energije na zvuk koji je ugrađen i ako se pravilno nanese misaona slika, onda možda ova misao da preživi u toj runi hilјade godina. Sve zavisi od mogućnosti i sposobnosti maga. Ranije su Čudi Permskajski veoma dobro koristili rune u toponimiji područja živlјenja. Uz pomoć postavlјanja runa na pejzaž, oni su posmatrali utrobu zemlјe pri potrazi za mineralima. Ali Čudi Permskajski su bili veoma razvijeni i imali su jedinstvene sposobnosti i vladali su jedinstvenim energijama zemlјinog jezgra. Mogli su da levitiraju i još mnogo toga. Recimo uz pomoć energije oni su mogli da iskopaju jamu, za malo vremena da uzmu potrebne rude i vrate zemlјu nazad i vrate pejzaž u istu proporciju kao što je bio, a da pri tome ne oštete ni jedno drvo. Sve ovo se ostvarivalo unošenjem u rune te same energije da su rune počinjale da deluju. Dovesti u pokret je sve moguće ako se dobro potrudite.

Ranije se rune nisu menjale u svom crtanju, slova su imala homogenu strukturu i pisanje, preklapajući se uvek jednako. I sve uparene rune imaju različit izgovor, pravopis drugačiji, drugačiju putanju kretanja, ali je suština runa u identičnosti kojima je svojstven jedinstveni način izražavanja. Šta se postiže nanošenjem strukturne energije. Energija koja je nanešena mora da bude prava, recimo da ste napisali runu i pokušavate da uložite u nju odozgo energetsku sliku. Ali dok ne uđete u posebno stanje svesti vaša runa neće raditi. Trebalo bi da vidite njenu ognjenu siluetu i da uložite u tu siluetu visokokoncentrovanu energiju. Ona bi trebalo da bude visokovibraciona, ali to da uradi može samo mag posvećen, onaj koji oseća. I to tek posle nekog nastojanja. Samo poznavalac može pravilno da nametne runu. Bez tog nametanja runa neće raditi i neće biti velikog sjaja u energiji polјa. Ali to nije ništa u poređenju sa onom kolosalnom energijom privlačenja. Rune se doživlјavaju kao nešto magijsko, ali energija magije dolazi od čoveka. Rune su alat maga. I ništa više od toga. Onaj mag koji je prepoznao silu, odnosi se ka runama kao čovek prema ručku. To je neophodno za stvaranje. Ali to znati može samo veoma svetla osoba sa poštenom i čistom dušom. Runom se može oživeti ono što spava večni san. Rune mogu mnogo. Ali pri tom je potrebno znati samog sebe i svoju suštinu, ko si ti i za šta si rođen .

Runa E izražava odbacivanje. Odbacuje nosioca. Recimo ako hoćete da nekoga prekinete u razgovoru samo recite E, svaki čovek će učutati. Takva je moć zvuka. Sila vibracije koju emituje zvuk. Snagom zvuka može da se zaustavi Stado vukova i treba znati kako ga izgovoriti i odbaciti bilo kog predatora obrnuto prilikom njegovog napada. Dovolјno je veoma oštro i glasno uzviknuti RE. Naravno, ovaj zvuk treba učiti u šumi, ali se dešava, da ovaj zvuk može da spasi vaš život. Ovde u paru rade dve rune i ide snažan izboj energije, ali zvuk mora da bude veoma jak i oštar – RE. I dopunjen misaonom slikom gonjenja. Tada će se svaka zver, očitavajući u prostoru energiju gonjenja držati još dugo dalјe od Vas. Taj zvuk su koristili i u borbi. Nisu ispuštali ratnici tri slova govoreći idi, već su proizvodili zvuk koji je zbunjivao redove napadača. Ranije su sloveni idući u napad uzvikivali Poklič URA i pri sudaru RE, upravo je taj zvuk dopunjavao pri napadu energije i terao nazad. Ponekad je i to bilo dovolјno. Ura. Zvuk čišćenja, koji čisti um, postavlјa misli u pravilan položaj. Ranije su to znali. Evo zašto. Pri slovenskim obredima ponekad je bilo neophodno da se koristi taj zvuk – U. Ako se nametne na zemlјu ova Runa pravilno, ona postepeno formira portal ka Bogovima. Po pravilu, ovu Runu su koristili Magovi kada su po potrebi uz dozvolu Bogova postavlјali novi hram. Upravo ova runa koncentriše energiju i formira spajanje zemalјskog kosmičkog i tankog. U ovom slučaju runu mora da nametne svetli Mag pravilno.

Rune, koje su prihvaćene u slovenskom svemirskom jeziku, a praktično skoro polovina univerzuma međusobno komunicira upravo na tom jeziku, same po sebi predstavlјaju jedinstven bolјe razvijen logičan lanac, sabran u jedinstveni sastav – Pismo. Azbuka. Sama po sebi Azbuka, runski alphabet, živi u tankom svetu po svojim zakonima i sve energije su povezane u jedan lanac. Jedno dopunjuje drugo, bez obzira na to kako je izobličen jezik, sve dok je bar jedna runa prisutna u današnjem pismu. Znači, na tankom planu će biti prisutne sve rune, koje su prvobitno bile vezane za jezik slovena, kao na zvučnu kombinaciju runa.

Iskriviti srpski jezik u potpunosti, vezano sa tim nije moguće, moguće ga je modifikovati, ali iskriviti, kako pokušavaju da se to uradi, nije moguće. Rune same po sebi kombinuju i proizvode upravo onu kombinaciju zvuka koji je neophodan u govoru. Glavni pravac runice nije samo izraz misaone slike. Glavni fokus je upravo taj logički lanac, koji upravlјa jedinstvenim energetskim lancem. Koji je i skelet oslonac, temelј svih runskih formacija. Jezik sam po sebi je veoma drevan, njemu je nekoliko miliona godina, upravo na tom jeziku među sobom su se izražavali Bogovi kada su se materijalizovali. Jednostavno su oni komunicirali zvukovima veoma kratkim, bez padeža. Ali njihova svest predstavlјa veoma obiman energetski blok, on je veoma velik i njima je bilo dovolјno da razumeju suštinu, u svakom slučaju uvek dolazi do shvatanja onoga što je rečeno, izgovoreno, napisano i uvek se percipira na različite načine. Recimo da mi izgovorimo Put – za njih je to Ha. Mi kažemo Svetlo, a za njih je to Ra, mi kažemo život, a za njih je to jednostavno Ža. Ali sve se to čuva u jeziku, u runici i odražava u svakodnevnom životu.

Glavni pravac refleksije energije naložene u runama se dešava uglavnom kroz podizanje glavnih energetskih tokova koji treba da prikažu suštinu smisla rune. Rune su pisane, prilagođene od strane majstora u prostoru na teritoriji kao čuvari te teritorije. To znači da će koncentrisana energija uložena u zaštitnu runu, kada se pravilno primeni, uvek biti u datom prostoru. I zaštitiće tu teritoriju. Rune se mogu naložiti s namerom, da bi ih svi videli i znali da se ta teritorija nalazi pod stražom te svesne rune, ili može biti uložena tajno. Sve zavisi od želјe i sposobnosti datog majstora.

Osnovnih Runa u jeziku koje formiraju osnovni obraz jezika nema, ako se ne računa Ra. To je razlog zašto je veoma važno izgovoriti „Ra“ (ZoRa). Ako pravilno ne možete to da uradite, to znači da je nešto sa vašom genetikom zbunjeno. Suština je u tome da lјudi sa velikim procentom reptiloidnih gena jednostavno ne mogu da izgovore tu runu i samo slušaju i oni ne pokušavaju da izgovore te reči sa te rune.

U osnovi rune se pišu u beležnice bez slika, plavim mastilom, sveskama na linije i ono što je najzanimlјivije mnogi u početku pišu nepismeno. Jednostavno u početku dete intuitivno oseća laž, i zamenom pisma je njemu potrebno veoma dugo da se fokusira da bi osećao to pismo. Potrebno je da neuroni mozga izgrade novi lanac. Pošto je kod nas prirodni neuronski lanac ustanovlјen od detinjstva, nedostatak runa odmah ga menja, odbija mozak ovaj neuronski lanac kao suvišan. I dok se ne instalira nova procedura pravopisa, treba da prođe više od godinu dana. Deci sa čistim srpskim genima je veoma teško da pišu pravilno prema pravilima pravopisa, dok rune za pisanje jednostavno razumeju. I deca to osećaju odmah. Čudno, zar to ne znači da nema dovolјno određenih runa. U tom slučaju trebalo bi da stoji ta runa koje na tastaturi jednostavno nema, nema na latinici, nema u ćirilici. Ta runa je slična anteni na polјu ili krstu, ali ukošena horizontalno, usmerena prema gore. Sada ovu runu nazivaju simbolom Daždboga. Ova runa je veoma jaka, ona usmerava svoje zrake Bogu. Ona treba da bude među runama. Ova Runa se zove al, to je njeno najdrevnije ime. Potreba za ovom runom je povezana još sa tim, da je to po suštini glavna runa života, a njen zvuk je osnovni zvuk u dikciji, u zvučnom izgovoru. To nije prazan zvuk. Već zvuk pevanja.

Jezik Rase je glavni zvuk i čisti mišiće. Upravo ovim zvukom možemo učiniti zvučanje zvuka čistim, tako da on ne ide na dole, već visoko u nebo u Prav, Slav. Mali trening i možete da pevate prilično podnošlјivo. Vaš bariton će biti prijatan. Rune visoke usmerenosti uvek su bile prisutne u slovenskim jezicima. Nјihova kombinacija zvuka daje snagu.

To nije lako, ali uz malo treninga se može postići prečišćavanje. Ranije su volhovi rano ujutro stvarali taj zvuk u hramovima da očistite prostorije. Puno je misaonih slika moglo da ostane unutar hrama posle obreda. Ovaj zvuk čisti i preobražava misaone slike. I domaćini ga mogu stvarati unutar stanova samo ulaganjem u njega dušu.

Rune uglavnom imaju za cilј prenošenje misaonih slika. Misaona slika funkcioniše tako da se ona u nju ulaže. Ali rune ne mogu ispuniti želјe, promieniti sudbinu čoveka, stvoriti ugodniji svet i druge glupe stvari. Misaona slika deluje kao nešto što nema određeni zadatak. Pretpostavimo da ne dozvolјavamo negativnu energiju, držimo svetlost i čistoću. Poenta je u tome što određena energija ima određeni kvalitet i ne odgovara uvek runi. U negativnim energijama, rune jednostavno neće raditi. Rune rade samo u visoko vibracionom polјu. Recimo da tamni čovek crta rune pokušavajući da nametne sopstvenu sliku, ali je to bez uspeha. Samo svetli čovek može da iskusi moć runa. Ako se svetli čovek nalazi u visokim vibracijama i uloži to u runu, onda čovek sa niskim vibracijama odmah oseća njihov uticaj. Tako rade rune.

U osnovi rune rade na određenoj teritoriji, recimo u hramu na očuvanju energije. Sve je definisano unapred i instalirano. Drevne rune na otvorenim svetilištima i dalјe rade, iako su mnogi hramovi i zarasli šumom. Pronaći ih može samo svetli čovek. Ne radi koristi. Da biste videli rad runa, potrebno je samo ući u posebno stanje svesti i na tankom planu ući u šumu. Runa će biti vrlo jasno vidlјiva. Te rune uglavnom štite i utiču na pejzaž i po granicama njegovih linija, po pravilu, šuma ne raste. Eto, stari putevi ne zarastaju šumom. Zašto? Novije šumske puteve gledamo, a zarasli su, a stari ne urastaju samo zato što je na put naložena Runa. Eto, ti putevi ne urastaju.

U davna vremena, kod kuće se takođe čuvala runica koja je uložena na prag kuće, tako da tamni čovek ne može da uđe. I kao pravilo, tamni i nisu ulazili. U veoma mnogo tvrđava takođe je uložena runica. Na početku su crtali na zemlјi runu očuvanja i tek onda gradili tvrđavu. Rune su imale svoje obrise, svoje granice. Svoja ograničenja. I svaka runa je radila u polјu svoje misaone slike. Recimo to u polјu svojih mogućnosti. Rune iz prošlosti još uvek čuvaju tajne teritorija koje su im poverene. Recimo da je čovek stavio u zemlјu blago sa dozvolom duha teritorije, uz uslov da se ovo blago čuva toliko i toliko vremena na toj teritoriji. I duhovi će predati to blago nekome iz njegovog roda ako se taj neko bude tu negde nalazio. Kada se stavlјa neka stvar u brezovu kutiju i sipa zemlјa preko nje, onda obavezno na vrhu mora da se nametne runica kako bi čuvala i brinula o tom blagu. Runica u ovom slučaju može biti početno Slovo njegovog Roda ili Runa čuvar, u svakom slučaju, tako su ranije radili vedajući slavjani. I to blago sve do sada čuvaju rune.

Rune se doživlјavaju u prostoru kao sortirane energije koje izazivaju određenu želјu, dejstvo usmereno na preobraženje energetskih tokova. Recimo uložene zaštitne rune koje su dizajnirane da štite prostor ili neku stvar ili čak čoveka, te energije se nalaze u polјu i pretpostavimo da su negativne. Misao ili bilo koje drugo polјe želi da prodre u čoveka kao neposredno viša energija, a rune će početi ove negativne energije jednostavno da transformišu, menjaju fokus, cilј. Rune u ovom slučaju deluju nesvesno, jednostavno je to njihova postavka. Prosto neke energije organizuju druge, u tome je njihova suština. Tako bi trebalo da bude. Znanje određuje želјe. Želјa ispunjava i usmerava volјu. Ovde nema svesnosti, ovde prosto jedna energija menja drugu. Jaka je energija koja menja. U ovom slučaju visokovibraciona energija uvek može da promeni nižu.

Runa ne može sama po sebi da izmeni energetski tok, on je uvek konstantan i potčinjava se pravilu. Očuvanje Energije – sve je uvek sačuvano što ima pravilnu formu. Oblik runa je pravilan i ima tačnu strukturu. Onaj ko razume kako u svakoj runi teku energije on shvata i pokon univerzuma, mudrost i sliku univerzuma. Svako ima svoju praksu. I svoju svest bića.

Rune lјudi doživlјavaju kao nešto mistično, usmereno na poznavanje magijskih reči. Reč je, pre svega, prenos misli na dalјinu uz pomoć zvuka ili slike (telepatija). Ranije, lјudi su na zemlјi predavali svoje misli uz pomoć slike na dalјinu. Naučiti telepatiju nije bilo teško. Samo je trebalo imati sposobnosti, a one su bile prisutne kod svih. Mnoga deca komuniciraju između sebe telepatski u maloletnem uzrastu do oko tri godine. Rune same po sebi, već nose u sebi sliku i sastavlјaju definiciju reči, samo treba biti u stanju čitati ih, biti u stanju da se čuje zvuk i pravilno ga izgovoriti. Sve se nauči poređenjem.

Rune se doživlјavaju kao nešto prirodno i stvarno. Ljudski mozak vidi rune lako i slobodno. Neuronski lanac veoma lako upravlјa runama, vidi ih. I čovek koji zna sve rune lako čita slovenski tekst, on je fleksibilniji u razmišlјanju. Nјegovu svest podiže ceo neuronski lanac i oseća se slobodnije nego sa ćiriličnim pismom, koje obuhvata razmišlјanje. Sve uzeti bukvalno, naravno ne vredi, kod različitih lјudi sve se dešava na različite načine.

Čovek doživlјava rune kao nešto magijsko i idolizuje ih samo budala. Suština je u tome da su rune jednostavno alat koji je u stanju da podrži svest i bile su prvobitno kreirane Bogovima za izražavanje osećanja, emocije i misli. Runa “Я” je nastala mnogo kasnije kao neophodnost. Jer Bogovi sebe nisu mogli da karakterišu kao početnu ličnost. Nјihovi umovi su mnogo viši i povezani u jedan lanac percepcije sveta. Ljudi sebe karakterišu kao ličnosti. Imaju duhovnu svest, određeno iskustvo i osnovu. Zato je Duši potrebno iskustvo za svest o svojoj ličnosti i sticanje sile u svetu Java.

Rune magovi doživlјavaju kao nešto prirodno, i pravi mag u runama nikakvu magiju ne oseća, za njega je to običnost. Onaj ko je tek stupio na put znanja, naravno, odnosi se prema Runama, ne kao prema nečem magijskom. Bogovi se odnose prema runama kao prema instrumentu prenosa misli. Misao ima moćnu formu tek nakon što se usmeri u određene granice. Energija dobija formu samo u granicama. I započinje svoj sjaj. Aura Runa je instrument uticaja na prostor. U auri se sadrži ta informacija o znanju. Informacija je u suštini informacija, koja se odnosi na određeni put. Sve je relativno i sve utiče, ovako ili onako, jedno na drugo. Slog ima objektivnost i nije uvek jasan.

Reči se dele na slova, na zvuke, na rune koje imaju svoje obrise u prostoru. Svaka identifikuje drugu. Sposobnost da čita rune ima svako, ali ne poznaje svako suštinu ocrtavanja runa i njihovog energetskog toka zvuka. Kada je runa nacrtana pravilno, ide zvuk na više ravni. U suštini, onaj ko čuje duhove može lako da čuje i rune. Pre toga je dovolјno samo da se ponovo odozgo nametne energija sa cilјem. I poći će zvuk. Zvuk rune. Upravo taj zvuk i ima suštinu. Ako napišemo zvukom onda dobijamo reč zapisane rune. Ako u svaki čvor ulažemo runu, vežemo to u čvor i uložimo u njega energiju rune, onda možemo da čujemo ceo tekst koji je sačuvan u vremenu i u prostoru. Dovolјno je prevući prstom po čvorovima i mi ćemo jasno čuti reči, ako stavimo ruku doći će slika o čemu je taj zapis. To su koristili magovi prošlosti. Zato što su imali te sposobnosti. Ali svi sloveni prvobitno imaju te sposobnosti da čuju tanak svet i da ga vide. U visokim vibracijama ove sposobnosti kod svih slovena se bude. Ostaje toliko vremena, u suštini samo da se preživi zima i onda kreću veoma visoke vibracije. Sloveni se postepeno razvijaju u fazama. Vaskrsnuće sposobnosti svetlih lјudi.

Runica, Bukvica, azbuka, alfabet, suština je jedna. Simboli, znaci,pomoću kojih se mogu preneti misaone slike. Ili telepatski ili uz pomoć zvuka. Ali na početku se pojavila Runica i tek zatim zvuk reči kao izgovorene. U stvari, u samoj reči je skrivena veoma velika magija. I onaj ko razumeti suštinu reči i izgovora i može pravilno da izgovori reči dobija ogromnu snagu. Ali čuti rune je moguće samo u suptilnom telu kao i ponoviti tonalitet tog zvuka. U stvari, mnogi magovi univerzuma bili su u stanju da to ponove, tu praksu Bogova. I pravilno da izgovore mnoge reči.

Latinski jezik je ranije korišćen kao tajnopis magova, lјudi koji poznaju ovaj svet. Runicu su pokušali da promene više puta, ali sivim lјudima to nije uspelo. Dakle, sve ovo živi do sada i sve je još uvek ujedinjeno. To treba da znamo.

Rune su pokušali da pojednostave i čak su stvorili Futark. Iako Futark jesu rune, a sve ostalo stvoreno na zemlјi, to su slova. Futark po svojoj suštini, to su slovenske crte i reze. Nјima je veoma jednostavno bilo crtanje jednostavnih objašnjenja, recimo na kori breze tamo ili na koži ili na kamenu. Ali većina je i dalјe koristila u potpunosti sve rune. Jer slovenska deca su obično obučavana da pišu kod kuće u porodici. Takvi su bili običaji naroda.

Postoji tajnopis i rune koje koriste samo magovi za svoju magiju, i mnogo drugog. O čemu sada nije vreme da se razgovara. Tajnih Runa je 35. Ali mogu da ih koriste samo svetli magovi koji koriste visokovibracionu energiju i korišćenje tih runa neće napraviti štetu. Iako je njihova snaga veoma rušilačka. 65 runa koristili su svi lјudi i 35 runa magovi. Ukupno 100 runa (od dve hilјade runa univerzuma) koje je koristila na zemlјi civilizacija lјudi. Na zemlјi su prošle civilizacije takođe koristile svoje rune, svoju pismenost. U svemiru sve to odjekuje i nešto od ovih runa prošlih civilizacija vidimo ponekad u medijima. Ali ova pismenost nema nikakav odnos prema lјudima. Recimo klinasto pismo sumerske civilizacije. To je pismenost lјudi. A do sumerske, to je već pismenost prošlih civilizacija i živele su tamo svesti koje malo liče na lјude. Sama klinasto pismo sumerske civilizacije malo liči na rune, ali ako se pogleda iz bliza, onda su to obične rune, napisane na jednom od slovenskih jezika, sa samo malo drugačijim izgovorom i one su pisane sa desna na levo. Potrebno je samo malo vežbe i čitati ih biće prilično lako ako znate sve rune. O tome nije jednom pisalo u štampi.

Runa je određena granicama energetskog punjenja, ali ne nose sve rune zvuk, postoje određene fraze gde rune nisu prikladne, ali zvuk je prisutan. Recimo reč Plamen mi čujemo zvuk Pla, a zatim men, a kada su zajedno, onda imamo dva m koja se čuju. Ovde sve zavisi sa koje ste pruge. Sve zavisi od dijalekta. Neko će možda reč čuti sasvim drugačije, ponoviti, čuti. Ovde zvuk ne ide vezano za jezik, kako će pomisliti mnogi, već je samo eho drevne reči. Ko je ikada pisao PLAMEN sa dva m. Ali tako pisati dva puta runu nije prikladno i reč je postepeno iskrivlјena i mi je izgovaramo po navici kroz vekove uvek skoro sa dva M. Ali to se odnosi samo na žitelјe određenih područja.

Čovek koji menja svest i izgovara odgovarajući zvuk može da uđe kroz privremeni portal u budućnost i videti šta ga čeka, ali ova praksa promene svesti dovodi do iskrivlјenja svesti i relativnog pomeranja u budućnosti. Budućnost se neprestano gleda i samom čoveku je to moguće ako to on zna. Sve ostale vizije će biti izobličene i nemaju smisla. Samo čisti svetli čovek može da prođe u budućnost i u sledećoj referentnoj tački videti šta se dešava. Ali, ako sve znate, život onda neće biti interesantan.

Rune se doživlјavaju kao nešto izuzetno, čemu ne može da prkosi zdrav razum. ALI to nije tako . Suština je u tome , da su rune, njihov oblik energije, njihove granice – sve to, pogodno analitičkoj analizi i posmatranju sa čisto logičke tačke razmišlјanja, kao nešto obično, što je pokazalo svoje granice linija i tačku u runama kao prirodni položaj. Stvar je u tome da se sve rune pišu sa vrha ka dnu, da je redosled pisanja runa ranije učen u školama, da je to pokazivano i objašnjavano. Zato sva raznolikost velikih slova izaziva sumnju u to da je veliki broj knjiga počet da se piše nakon planetarne katastrofe, a drevniji tomovi knjiga, koji se pronalaze, bili su odštampani i sada su naučnici zbunjeni povodom autentičnosti tih knjiga. Rune nisu pisane kurzivom . One su naložene. Velika slova su izum kasnijeg vremena. Razmišlјanje čoveka u današnje vreme je zombirano, ali štampanih knjiga kasnijeg vremena ima, i to ne malo u privatnim zbirkama i u muzejima. Samo treba biti pažlјiv i pročitati datum proizvodnje.

Rune doživlјavaju vedajući kao sredstvo, neophodno za prenos misaone slike, tajne želјe vezane sa izrazom volјe. Ovde u ovom slučaju postoji beleženje misaone slike i želјe, koje se ulažu u energiju runa. Energija Runa počinje da radi u prostranstvu (svemiru) i nameće tajnu želјu u atmosferu prostranstva. Na taj način se dešava nametanje želјe slikama misli.

Značenje Runa opredelјuje pre njihovog imenovanja čovek, gledajući na ocrtane rune sa oprezom ako su rune velike. Napisane su, kako neki kažu, kompletne, ako se uklјuče sadašnja ćirilica i latinica i još neki dodatni znaci nejasnog značenja. Samo u takvom čoveku nedostaje sećanje predaka, rodnog pamćenja. Suština sivog sveta uvek je bila u “zavadi pa vladaj”. Ali oni su pogrešno zamislili da će uklanjanjem nekih runa i podelivši runicu oni uništiti prajezik Rase do takvog stepena da Svetli Bogovi neće razumeti njihov loš jezik. Nije sve ostalo po ranijem. Jezik nije pretrpeo bilo kakvu promenu globalne prorode, mada iako sasvim malu. U ovom vremenu je neophodno ponovo ujediniti runicu. Desiće se prirodno čišćenje jezika i njegov izgovor. I te konfuzije u pravopisu će nestati.

Rune doživlјavaju nedvosmisleno kao nešto određeno po svojstvu i sadržaju, kao nešto važno. To razumeju sve svesti koje nastanjuju univerzum. Rune su naizmenične u svom nalaganju, ali uvek postoji runa koja kao da ponavlјa zvuk, tako da se dešava da se pišu na različite načine, ali je zvuk identičan. Baš ove rune su bile razvijene u raznim vremenima u različitim uglovima svemira i tako se dešavalo da su kombinovane u runici. Recimo zvuk rune “B” Vedanje i „V“ – ved je identičan. Ali u latinici postoji slovo “B”. Kada su runicu delili sivi, ispostavilo se da latinica ne zahvata zvuk “B” -biti, bogovi. Rune ne trpe razdvajanje jer su jezici koji se pišu latinicom sazvučni Kirilici. Sazvučje jezika je veoma važno. Uzmimo jezike sa Havajskih ostrva koji se međusobno kombinuju, ali apsolutno nisu slični jezicima Evroazije. Zapravo sazvučje runa čini jezike srodnim, postepeno povezujući ih u jedan. I još drevniji jezik istisnuće sve ostale jezike i nije važno da li to žele određene sile ili ne žele. Tako je bilo uvek u svemiru. Eto zašto na srpskom jeziku govore ne samo svetli Bogovi, već i pola univerzuma. To je jezik programera. Jezik mozga, jezik na kome veoma mnogo veštačkih svesti komunicira u simbolima. Veštački Um. Ali živahan um univerzuma je fleksibilniji u svom razmišlјanju, zapravo je on stvorio ovaj jedinstveni jezik uz pomoć sazvučja runa. A rune su magija života.

Rune primaju energije ulaganja slike sa preciznošću potpuno suprotnom, sve zavisi od percepcije. Ako namećete energiju u rune odozgo na dole, tada rune doživlјavaju nametanje slike odozdo na gore. Tako deluje tanki svet. I to treba uzeti u obzir pri ulaganju i percepciji slike, nametanje slike. Kod pravilnog pisanja, rune se pišu od vrha na dole, ali slika se nameće preciznije odozdo na više. Ulaganje slike je prilično izazovan posao, praksa koja zahteva prilično preciznu koncentraciju. Određeni uticaj i gubitak energije. Ta energija se ne vraća natrag.

Rune se doživlјavaju potpuno paradoksalno, a paradoks se sastoji u tome, što se matematički logično shvata da subjektivnost jednostavno nije moguća u nametanju ispravnosti pisanja nekih runa. Sve se sastoji u određenoj dispoziciji koja određuje stepen objektivnosti. Sve je moguće. Jednostavno, samo nametanje rune određuje stepen svrhe, za šta je ta runa i zašto.

Rune definitivno imaju veoma jak globalni zadatak da promene svest, usmeravajući je u pravom smeru. Razmišlјanje čoveka je uređeno na takav način da se mogućnosti uma povećavaju nekoliko puta, kada neuronski lanci mozga funkcionišu ispravno u skladu sa Runama donesenim na zemlјu. Sve je uređeno dakle, da sve ima povratnu informaciju. Tako bi trebalo da bude. Skraćena runica ograničava svest i drži je u određenim granicama. Samo volјni napor čoveka da ukloni to ograničenje prisilјava neuronske lance da stvore određen odnos svesti i neurona. Koeficijent inteligencije čoveka, njegov mentalni potencijal i moć razmišlјanja direktno zavise od odnosa svesti i neuronskih lanaca. Rune, tj magija runa upravo utiče na tu vezu prisilјavajući misaone procese da se kreću u pravom smeru. Rune imaju jasnu vezu između sebe, stvarajući zvuk one usmeravaju energiju rune u misaoni proces koji olakšava razmišlјanje čineći ga stabilnijim. Eto zašto se knjige ne spalјuju, one samo prelaze u informaciono polјe zemlјe.

Rune se doživlјavaju definitivno od trenutka čitanja kada se uspostavlјa energetska veza između onoga ko je naložio te rune i čitaoca. Ako je runa naložena pravilno, čitalac će razumeti suštinu rune, njegova svest će adekvatno prihvatiti misaonu sliku i doneti adekvatno odgovarajuće rešenje, u zavisnosti od pisma. Značenje rune naloženo je u prostranstvu u informacionom polјu univerzuma. Mnoge kreacije misaonih formi takvih pisaca savremenosti kao što su Puškin, Jesenin, Lav Tolstoj i drugih ogleda se u informacionom polјu zemlјe. A mnogi su prosto samo trošili papir iako izdavani u milionima primeraka, ali nisu dobili odraz u informacionom polјu zemlјe, tako da su Svetli Bogovi videli njihove rukopise samo kao rukopise uskog usmerenja dizajnirane da iskrivlјuju svest. Takvi radovi nemaju snagu i u sopstvenom interesu će biti uništeni. A dela pisaca mislilaca istinitih tvoraca, koji jasno doživlјavaju Reč runu kao misaonu formu, biće poznata brojnim čitaocima. Čovek koji uzima reč kao božiji dar, poznaje ovaj svet.

Rune mogu da asociraju ka nečem nepristojnom dok se ne shvati suština i smisao rune. U svakom smislu mora da bude postavlјena izvesna istina, svako znanje se oslanja na određeni izvor, početak logičkog lanca, koji dovodi do poznavanja istine. Tako je uvek bilo i tako će biti, upravo na ovom pravilu se drži ceo svet. Rune su sastavni deo jedne celine, bez koga nije moguće živeti. Kada je zapevala runa svet se probudio i on je oživeo, u njemu su se pojavili muzika i sazvučje. U rune je postavlјena kompozicija kako boja tako i muzičkih nota. Veliki kompozitori prošlosti zabeležili su svoja remek-dela ne samo u noti zvuka, oni su zapisivali muziku po zvukovima runa. Zapravo je runa nosila svoj zvuk. Znalac zna kako zvuči kosmos, to je zvuk prostora u skladu sa zvukom runa. Ranije u vedskim vremenima muzičke kompozicije su zvučale poetskije, uzmite samo slovenski instrument gusle i svaki muzičar će vam reći, da taj instrument daje skalu nota mnogo veću nego što se dobija kao rezultat. To je razlog zašto su muziku sloveni zapisivali runama. I svaka runa je zvučala, odražavala se u narodnim instrumentima naroda. Zapravo zvuk gusli podiže vibracije i čisti um . Muzičari, izučavajte rune, to će vam pomoći da budete u sazvučju sa univerzumom.

razmak

Transkript emisije Drevnik br.55, radio Serbona
Autori i voditelјi: Drago, Dule, Duki i Aca

Poslušajte celu radio emisiju

Пратите нашу страницу на Фејсбуку