We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

My Cart
£0.00
tajno oruzije drustvenih parazita

Tajno oružje globalnih parazita

Mogućnostima skrivene manipulacije lјudskom svesti vladali su još egipatski žreci – potomci “slavnih” Atlanta, izazvavši nuklearni rat i strašnu planetarnu katastrofu na Zemlјi pre oko 13.000 godina. Od tada, mnogo je godina prošlo, ali neke kategorije građana žele diskretno da kontrolišu velike mase lјudi u sopstvenom interesu, ojačavši i dobivši mogućnost tehničke realizacije. Naravno, po stepenu razvoja tih građana u odnosu na egipatske žrece, ne mogu se porediti, ali zato imaju mnogo novca, kupuju mnogo “naučnika” koji im pomažu da se inkarniraju u životima sa svojim manijakalnim snom dominaciji nad lјudima.

 

U mnogim zemlјama sveta nad rešenjem problema manipulisanja svesti lјudi radi na stotine istraživačkih instituta i laboratorija, na to je potrošeno dosta novca poreskih obveznika (dosta zanimlјivih informacija o ovim aktivnostima se nalazi u knjizi Džona Kolemana “Komitet 300. tajne svetske vlade”). I što je najvažnije – svi manipulatori vole da rade tajno! Zašto? Jer očekuju da prođu nekažnjeno! Zbog toga i uveravaju sve, bez zamora, da to ne može biti, zato što nikako ne može biti! A plaćeni “eksperti” i “naučnici” sve to autoritativno potvrđuju i uveravaju nas da nema razloga za strah, da su to sve fikcije fantazera i novinara.

 

Psi-oružje, na taj način, je idealno sredstvo u rukama crnih sila, koje im omogućava da čine svoje prlјave poslove apsolutno nekažnjeno. Pored svega, oni takođe formiraju “naučna” i javna mišlјenja o tome, da psihički uticaj ne postoji i da je sam taj pojam — antinaučan. “Divna” strategija — da ubede sve u nemogućnost postojanja psi-uticaja, a onda, nekažnjeno primenjuju ono što «ne postoji» na svoje lakoverne sugrađane…

U Novom Zavetu postoji sjajan primer za to. Setimo se da je Pontije Pilat, rimski guverner Judeje, pokušao da spase Isusa Hrista od nepravedne i bolne smrti na krstu. U tom cilјu, on je predložio da vaskrsne drevni jevrejski običaj — na praznik, lјudi su imali pravo da spasu život jednom od osuđenih na smrt:

« A onda ih je upravitelј pitao: koga, od ove dvojice hoćete, da vam pustim? Oni rekoše: Varavu. Pilat im reče: šta ću onda sa Isusom, nazvanim Hrist? Oni mu govore: “Neka bude razapet! Upravitelј je pitao: Kakvo zlo je on uradio? Ali oni su još jače vrištali: “Neka bude razapet! Kada jePilat video da ništa ne pomaže, ali da se bunt uvećava, uzeo je vodu i oprao ruke pred narodom, i rekao: ja sam nevin za krv ovog pravednika; I sav narod odgovarajući reče: krv njegova na nas i na našu decu. Onda im je otpustio Varavu, a Isusa predao da bude razapet…»

 

Nije li to čudan izraz zahvalnosti čoveku, koji je doneo i radio dobro tim lјudima?! I ono što je najinteresantnije, cela gomila ga je psovala, plјuvala i bacala kamenje na njega do samog mesta pogublјenja. Tek kada je umro na krstu, kao magijom, i oni koji su čeznuli za njegovom smrću, iznenada, počeli su da tuguju zbog svog zločina njima urađenim. Sve ovo izgleda krajnje čudno, sve dok ne postane jasno – zašto? A odgovor je vrlo jednostavan: jevrejski žreci koji su bili uplašeni njegovom snagom, onim šta je radio, bili su uplašeni da će izgubiti moć nad gomilom i primenili su psi-oružje, prisilјavajući lјude da izaberu Varnavu, i nastavili da nadgledaju gomilu sve do Hristove smrti na krstu. A posle njegove smrti, potreba za psi-kontrolom je nestala, i lјudi se vratili u svoje sopstveno stanje i shvatili da su bili saučesnici u zločinu.

 

Snaga bilo kog naroda je u njegovom jedinstvu i ta snaga nije samo u jedinstvu jezika, kulture i privrede. Snaga naroda je i u njegovom psi-potencijalu, koji se sastoji od individualnih potencijala svih nosioca rodne genetike. Psi-potencijal naroda je kao duboka reka besnih emocija i strasti. Mnogoboštvo je razdelilo tu reku na mnoge rukavce i svaki odelјeni rukavac nije više bio u stanju da prevaziđe bilo kakvu ozbilјnu prepreku na svom putu. Prirodne katastrofe i invazije moćnih neprijatelјa su upravo takve prepreke, koje je u stanju da sruši samo velika ujedinjena reka psi-potencijala naroda.

 

Dakle, pojava religije kod nekih naroda, na osnovu verovanja u jednog boga, dala im je veoma ozbilјnu prednost. Razbacani “rukavci” psi-potencijala takvih naroda, spajanjem u jedan tok, stvarali su ogroman potencijal. Ovaj potencijal je dozvolјavao da se lako uvode mase u stanje nadorganizma, a navike lјudi su činile zadatak za uvođenje u to stanje još jednostavnijim i efikasnim. Nažalost, iz istih razloga duhovne i nacionalnei vođe nisu imali velikih problema da koriste takvo stanje svojih naroda u svoje lične interese, usmeravajući narode u ratove sa svojim susedima, radi obogaćivanja i proširenja sfere svog uticaja. U stanju nadorganizma mase lјudi pretvaraju se u slepo oružje, i u crnim rukama ono je postajalo strašno.

 

Fundamentalno važnim se ispostavilo, ko je držao u svojim rukama niti kontrole stanja nadorganizma ovih naroda. Nažalost, veoma retko su se na čelu nalazili lјudi sa visokom duhovnošću i moralom. U većini, sredstvo spasenja pretvaralo se u sredstvo za uništavanje.

 

Da bi sačuvali svoju vlast i mogućnost kontrole nad masama, verske vođe nemilosrdno su počele da uništavaju bilo koje neslaganje i odstupanje od verskih dogmi, pokušavajući da zadrže sve “potoke” u nedrima jedne moćne “reke”. I zbog prolivanja reke krvi, pod pretnjom smrti, držali su masu pod svojom kontrolom. “Reke” psi-sistema pojedinih naroda, često su uz pomoć mača i straha, ujedinjavani u “mora i okeane”, što je dovelo do pojave super psi sistema. U svetu se pojavilo nekoliko takvih super psi-sistema, koji su skoro od samog trenutka svog nastanka, počeli svoja suprotstavlјanja. I taj se sukob nije zaustavlјao ni na minut, ali samo sa periodima spolјnog zatišja. S vremena na vreme jedan ili drugi super psi sistem tražio je dominantnu poziciju. Oni su ponekad narastali do ogromnih razmera i kao i svaki gigant raspadali se zbog unutrašnjih protivrečnosti.

Najveće globalne razmere dostigao je hrišćanski super psi-sistem, koji integriše veliki broj naroda. Razlike između njih bile su tako velike, da su oni prilično brzo doveli do raspada jedinstvenog hrišćanskog psi-sistema na delu. Hrišćanstvo, čemu su se protivile duhovne vođe, steklo je sve više i više izražen nacionalni karakter. Početak toga je raskol 1058. godine, kada je hrišćanska crkva podelјena na rimsku i grčku. Vrlo brzo su postali neprijatelјi, i lјudi, koji su obožavali istog Boga, ubijali su jedni druge u njegovo ime i sa njegovim imenom na usnama. Hrišćanska crkva je sve više i više modifikovana sticanjem nacionalnih karakteristika. Slični procesi su se odvijali i u islamu, budizmu i hinduizmu. Kao rezultat toga, ni jedan od verskih sistema nije uspeo da postigne dominantan položaj nad drugima. To, u principu i nije bilo moguće da se uradi. Verski super psi-sistem je zamenio tantrički, kao rezultat kvalitativnih promena u socijalnoj sredini čovečanstva i obavlјao je svoju ulogu sve do tada, dokle god (čovečanstvo) nije ušlo u period kvalitativno novih promena te iste socijalne sredine.

 

Tako, na kvalitativno novom nivou razvoja socijalne sredine treba da se pojavi nova organizacija psi-sistema, i samim tim, nova organizacija psi-kontrole, bez koje je svaka civilizacija osuđena na propast. Sledeća faza super-psi sistema je planetarni, što je i normalno – svaki sistem se razvija od manjeg ka većem. Svaka civilizacija prolazi razvoj od fragmentiranog sistema u jedan – u tome je njena snaga.

 

To ne znači da će verski super psi sistem nestati sa istorijske arene. On će samo ustupiti liderstvo novom sistemu, odražavajući kvalitativno novu fazu razvoja lјudske civilizacije. I to nije povezano sa želјenjem ili neželјenjem drugih. To je – pravi evolutivni proces koji se ne može zaustaviti. Otpor postojećih sistema psi-kontrole može samo u izvesnoj meri usporiti dolazak novog, ali ovaj dolazak je neizbežan, hteli mi to ili ne, sviđalo nam se to ili ne, da li nam je to korisno ili nije. Pitanje je samo — ko će biti na čelu ovog dolazećeg super psi-sistema i kako, za koje svrhe će se koristiti?

 

U ovom trenutku odvija se borba između belih i crnih za dominaciju u tom sistemu psi-kontrole. U zavisnosti od toga ko će pobediti, zemalјska civilizacija će procvetati i napredovati i stupiti u kvalitativno novu kosmičku fazu svog razvoja ili će biti osuđena na samouništenje. Šta će se desiti — pokazaće bliska budućnost …

Pa da pogledamo kako se danas razvijaju tehnologije psi uticaja, barem onoliko koliko je dostupno…

Bivši saradnik obaveštajnih službi Jurij Malin govori o tome kako su prve lјude Rusije štitili od zloćudnih ekstrasensa i naučnika, koji su stvorili uređaje koji utiču na psihu čoveka.

Jurij Malin je sam pozvao redakciju. I on je izrazio zabrinutost: trenutnog predsednika ne štite. Navodno, u njegovoj sredini nije bilo profesionalaca koji bi mogli da se odupru spolјnim psiho-fizičkim dejstvima. A ranije se, prema Malinu, tako radilo pod Jelјcinom. Posebna organizaciona jedinica službe zaštite bila je angažovana tehnologijama za upravlјanje svešću. To je štitilo predsednika od “štete” svake vrste:

 

“Povod za stvaranje naše strukture bio je poznati skandal koji je izbio, kada je u kancelariji Jelјcina otkriven navodni uređaj za prisluškivanje”, rekao je Jurij Vasilјevič na sastanku. „Zapravo, nisu pronašli mikrofone, već usmerenu antenu dizajniranu za zračenje. I stručnjaci su došli do zaklјučka da je postavlјena sa cilјem uticanja na predsednika. Na kraju, bilo je potrebno dovesti stručnjake koji su upoznati sa takvom opremom. Štaviše, u to vreme – početkom devedesetih – u predizbornim kampanjama korišćene su sve vrste “ekstra senzornih trikova”.

Jurij Malin pokazao je interesantan dokument: Cenovnik usluga za izborne kampanje (program rada sa kandidatima) od 16. decembra 1995. godine. Ekstra senzorna “sigurnost kandidata” košta 3.000 dolara mesečno uz plaćanje putovanja i boravka u regionu. Za zombiranje čitavog stanovništva grada, tako da bi oni otišli i glasali za pravog kandidata, za 2-5 radnih dana tražili su 2000 dolara. A za postavlјanje zaštitnih psihotronskih uređaja i neutralizaciju eksternog uticaja “po dodatnom sporazumu”, ekstrasensima su plaćali iznos od nekoliko hilјada dolara.Najjeftinija usluga tzv “čarobnjaka” – pratnja tokom nastupa za održavanje imidža – koštalo je 150 dolara po satu.

 

Početkom devedesetih godina prošlog veka u našoj zemlјi je proširena inženjerska ideja za stvaranje takvih uređaja. Angažovalo se time više od 20 instituta. Koordinirao je taj rad Centar za nekonvencionalne tehnologije pod Državnim komitetom za nauku i tehnologiju SSSR-a. Ali čak i ranije, 1987, premijer Rižkov je odobrio program za korištenje psi tehnologije u “nacionalnoj ekonomiji”. U poslednjem delu govorilo se o načinu upravlјanja lјudima i o uticaju na mehanizam odlučivanja. Program je nadgledao penzionisani general-potpukovnik Firijaz Hantseverov.

 

Znam one koji su se bavili psihotronskim razvojem, a i one koji su ih označili kao pseudonauku. Većinom su to bili isti lјudi. Uklјučujući i Akademiju nauka SSSR i Akademiju nauka Ukrajine. Postojala je i takozvana laboratorija mikroleptonskih tehnologija. Nјom je rukovodio Anatolij Okhatrin, koji je jednom radio za akademika Koroleva.

 

On je stvorio nekoliko “bio-energo-generatora” – naizgled za lečenje. Međutim, postojali su takvi načini njihovog rada koji bi mogli učiniti zdravu osobu bolesnom ili dovesti do ludila. Koliko ja znam, uređaj je delovao na psihu u fazama: prvo, čovek bi osećao malaksalost, slablјenje zaštitnih funkcija, zatim je prestajao da razmišlјa logično i da se orijentiše na terenu i na kraju bi svi važni organi doživeli otkaz.

Bivši vojnik i hipnotizer Ivan Kačalin (on je umro) u svoje vreme je registrovan u Goskomitetu SSSR zbog pronalaska aparata “Radiohipnoza“, korišćenjem MIKROTALASNOG zračenja lјudi sa udalјenosti do 50 km. Nјemu je pomogao u istraživanju general-pukovnik avijacije Vadim Abramov, a nadgledao je rad dvostruki Heroj Sovjetskog Saveza maršal avijacije Jevgenij Savitski. U izveštaju Kačalina o sprovođenju uspešnih testova uređaja u vojnoj jedinici broj 71592 kod Novosibirska, rečeno je da je moguće ne samo uspavati neprijatelјa na velikoj udalјenosti, već i izazvati druge promene u lјudskom telu, sve do mutacije ćelija.

Do sredine 1990-ih, kada je radila naša struktura, imali smo zadatak kontrole, nadzora i suzbijanja sveg tog “oružja za masovno upravlјanje”. Ali, posle raspada državnih sredstava finansiranja, ovi “lažni naučnici” su postali privredna struktura i kriminal.

 

Vlasti su se ozbilјno plašile da ih mogu pretvoriti u zombije, inače država, koja je već bila pod Jelјcinom, ne bi izdvojila 500 miliona rubalјa za program pod nazivom “Obezbeđivanje od dalјinskog uticaja na mehanizam odlučivanja“. Sa Putinovim dolaskom, naša struktura je ukinuta. A da li su stvorili novu, ne znam. Ali niko nije ostao iz okruženja Jelјcina. Moguće je da je novi predsednik smatrao “pse-čuvare” besmislanim. Ali, kao profesionalac, ja sam razočaran što su stručnjaci naše jedinice bez posla danas, u vreme kada se savremene tehnologije u oblasti uma i upravlјanja svešću aktivno razvijaju širom sveta. Na primer, postoje informacije da su Amerikanci već stvorili radio emitere posebno modulirane signale koji stavlјaju pod kontrolu ponašanje lјudi. I pri tome, mogu uticati na hilјade kilometara. I moguće je da su se na izborima ruskih guvernera i predsednika Ukrajine koristile ove tehnologije.

 

Godine 1993. je snimlјen dokumentarni film Prvog kanala pod nazivom “Crna kutija“. Stanica je odavno zatvorena, a film je zabranjen za prikazivanje. U filmu novinar razgovara sa penzionisanim general-poručnikom Direkcije za glavne obaveštajne poslove Firijazom Hanceverovom, koji je početkom 1990-ih nadgledao program za istraživanje i kreiranje metoda i instrumenata, sa kojima može da se upravlјa svešću lјudi.

Anatolij Ohatrin vodio je laboratoriju mikroleptonskih tehnologija, gde su stvarali “bioenergogeneratorekoji uništavaju zdravlјe čoveka. Pokazana je “Cev” kao jedan od generatora Ohatrina, koji ultrazvukom dovodi čoveka do ludila.

Još jedan od razvijenih izuma Ohatrina je specijalna kapsula, u koju se polažu sve materije u obliku tableta, bilo da je to narkotik ili aspirin. Kapsula je zatvorena, povezana sa drugim generatorom, koji je podešen na bioenergetske karakteristike određene osobe i nekako šalјe zračenje ovih supstanci u telo žrtve. Prema Malinu, telohranitelјi i službenici Jelјcina pažlјivo su pratili da mu čak i dugme sa njegove košulјe ne nestane. Inače bi „ekstrasens“ pomoću njega mogao da mu nanese štetu.

Jurij Vasilјevič je video dokumentarni film kojim se potvrđuje dalјinski uticaj vidovnjaka na čoveka.

Ekran televizora podelјen je na dve polovine. Na prvoj je prikazan ugledni gospodin u svojoj hotelskoj sobi. A na drugoj — gvinejska baba-veštica u svojoj kolibi. Rastojanje između njih je 300 km. Snimanje se sprovodi istovremeno. Veštici daju kravatu tog čoveka, ona nekoliko sekundi gleda u nju, onda je baca u trolitarsku teglu i stavlјa tamo šaku mrava. A onda čovek počinje da cepa sa sebe košulјu i do krvi češe telo, otresajući sa sebe nepostojeće insekte.

General-major rezerve Boris Ratnikov, bivši prvi zamenik načelnika Glavne uprave bezbednosti RF kaže:

— Video sam antenu instaliranu u kancelariji Jelјcina iza zida sa knjigama. To je bio metalni okvir, pokriven platnom, dimenzija 1 m 20 cm sa 1 m 20 cm, na sredini kojeg je bio vezan radio emiter. Ko ga je uklјučio ili isklјučio, nemam informacije. Možda neko iz Vrhovnog veća.

Ali znam kako radi antena: uvodi čoveka u neudobno stanje, uzrokuje glavobolјe. Slično smo pokušali još u Avganistanu zajedno sa Koržakovom. Ali materijalni dokaz, antenu koja je stajala u kabinetu Jelјcina, 1991. godine su ukrali. (http://www.kp.ru/daily/23435/35636/)

 

Na Kanalu 1 je prikazivan višeznačni dokumentarac koji golica maštu.

 

Nedodirlјivi umovi već nekoliko decenija imaju legendu o tajnom psihotropnom ratu, koji navodno međusobno vode specijalne službe svetskih sila. Recimo, tajne laboratorije sprovele su tajne eksperimente o uticaju na lјude.

A u lјudske umove, kako se ne bi privukla preterana pažnja na te eksperimente, u međuvremenu se ubacivala ideja da je parapsihologija samo pseudonauka. Tvorci dokumentarca, koji je bio prikazan na Prvom kanalu, sakupili su sve činjenice koje su postale javno poznate o psihotropnom sukobu sila i pokušali da ih shvate.

Godine 1992., poseta Borisa Jelјcina Japanu je neočekivano otkazana. Službeni razlog – mere bezbednosti nisu bile dovolјne za događaj takvog statusa. Ali postoje informacije da ruski predsednik nije leteo u Zemlјu sunčevog izlaska zbog izveštaja generala KGB-a Borisa Ratnikova. Stvar je u tome da je prema redovnim podacima vidovnjaka ruskih specijalnih službi, japanska strana, pod uticajem Vašingtona u obliku ultimatuma, zahtevala povratak Kurilskih ostrva.

A posle nekog vremena nakon otkazane posete, supruga generala Ratnikova se skoro gotovo bacila kroz prozor. Ekstrasensi su to povezali sa osvetom američkih obavještajnih agencija, koje su imale snažan psihološki uticaj na njegovu ženu uz pomoć tajnih tehnologija. (http://www.kp.ru/daily/24239.3/438167/)

Boris Jelјcin će biti upamćen ne samo kao političar — dvosmislen i nepredvidiv. Već i kao zaštitnik lјudi koji su vladali natprirodnim moćima. Bilo je upornih glasina da čak i šef države ima neku vrstu “noćne straže“, koja ga je čuvala od štete i uroka. Aktivno su radili vidovnjaci, astrolozi i vizionari. U čemu je onda istina? O tome svedoče lјudi iz bliskog okruženja prvog predsednika.

Čudotvorstvo u Rusiji počelo je da cveta pod Gorbačovim. Kašpirovski je hipnotisao sa krutim pogledom iz televizora, efekte lečenja je slao sa radija Čumak, Grabovoj je izveštavao o svojoj moći, stotine drugih ekstrasensa je “prodavalo” kreme i novine. Talas opskurantizma bio je toliko snažan da su “pridvorski magovi” stigli u Jelјcinovu pratnju. Na primer, u činu general-majora bio je redovni astrolog – Georgi Rogozin, prvi zamenik Koržakova u Službi bezbednosti predsednika. 1996. godine postaje zamjenik šefa predsedničke kampanje.

O Rogozinu su se ispredale legende. Kao da on sam svojim očima pomera hrastove stolove i čita misli sa dalјine. U Kremlјu je on dobio čvrsto osnovan nadimak Merlin (postojao je takav čarobnjak na dvoru kralјa Artura). Navodno je jedna od glavnih dužnosti “Kremlјinskog Merlina” bila tumačenje svih horoskopa Jelјcina. Na njihovoj osnovi su pravlјeni pravci kretanja, planirane su posete.

„U to vreme, Rogozin i ja smo se bavili prognozama i analitikom u smislu pretnji nesrećama na putevima, snažnim magnetnim olujama i drugim problemima koji bi mogli štetiti predsedniku”, kaže bivši prvi zamenik šefa Glavne direkcije za bezbednost Ruske Federacije (1991-1993), general-major Boris Ratnikov – Rogozin je stvarno gledao Jelјcinov horoskop. Horoskop nije pokazan predsedniku. Ali oni su koristili rezultate astrološkog predviđanja prilikom planiranja protokola. Nije bilo nikakvih gatara kod Jelјcina. A Grabovoj, koji je na svakom koraku vrištao da on proverava avion predsednika radi sigurnosti, nije ga ni upoznao. Jelјcin je, naravno, znao šta rade “dvorski magovi generali”, ali se sa njima nije sretao. Tek onda kada je predsednik direktno iskoristio usluge čoveka koji se uslovno može nazvati ekstrasensom.

 

Na kraju krajeva, šta je radio sa predsednikom profesor Georgi Stepanov, doktor medicinskih nauka, , jedan od osnivača domaće mikrohirurgije, laureat Državne nagrade SSSR-a, teško je pripisati tradicionalnoj nauci. Naučnik je rekao Komsomolskoj pravdi kako je 1998. godine otišao u Soči da leči Borisa Jelcina bioenergetskim šlemom – sopstvenim pronalaskom – sličnog kruni sa metalnim grančicama. Ona je bila neophodna da profesor prenese svoju bioenergiju pacijentu. I on je to navodno doživlјavao, stavlјajući šlem na glavu.

 

„U leto 1998. godine imao sam razgovor sa direktorom CITO-a, Sergej Pavlovičem Mironovim, —kaže Georgi Stepanov — Rekao sam mu o efikasnosti pronalaska… A 1. novembra 1998. godine, ponuđeno mi je da letim u Soči da lečim Borisa Jelјcina. Detalјe sam saznao od Mironova, koji je rekao da Boris Nikolajevič ima bol u oblasti između 4.-5. rebara i izražen umor. Predsednika i članove njegove porodice, posebno njegovu malu ćerku Tatjanu, veoma interesuju rezultati primene šlema koji sam izmislio — o tome im je rekao Sergej Pavlovič, pokazujući moj patent za izum. Na porodičnom savetu Jelјcinovih odlučeno je da se koristi šlem za pomoć predsedniku…

Profesor uverava da je njegov šlem veoma pomogao Jelјcinu i on je verovao u stvarnost takvog uticaja. Prema Stepanovu, posle “seanse” predsednik je rekao: “Večeras mi se desio prelom! Tako čvrsto i dobro sam spavao mnogo godina”.

U to vreme, ekstravagantne ideje su štetile nauci. Naučnici su dobijali novac za sumnjive projekte kao što su generatori torzionih polјa, psihotrono oružje. Bilo je nekih struktura koje bi se sada mogle nazvati Noćna straža. One su stvorene pod nadzorom službe bezbednosti.
„Nekoliko godina sam tražio svuda po zemlјi vidovnjake – kaže Jurij Malin, bivši konsultant Federalne službe bezbednosti kod Jelјcina, saradnik KGB-a, sada na čelu Centra za psihofizičke tehnike pri Nacionalnom udruženju telohranitelјa Rusije – testirao njihove sposobnosti. Na kraju sam izabrao najjačih – deset lјudi. Oni su dalјinski dejstvovali na Jelјcina – “punili” ga energijom, lečili ga, štitili od štete i uroka. Ali, lično, nisu se sreli. — Pored toga, – nastavlјa Juri Malin, – kod nas pod kontrolom su se nalazili najnoviji izumi koji bi mogli da utiču na stanje lјudi. Na primer, biogenerator negativnog dejstva, koji je stvorio rukovodilac laboratorije mikroleptoloških tehnologija Anatolij Ohatrin. Zračenje ovog uređaja bilo je u stanju da postepeno uništava unutrašnje organe – naročito bolesne. Na primer, ako je srce načeto, onda se naglo dešavala srčana insuficijencija. Uverili smo se da predsednik nije bio podložan takvim destruktivnim efektima. Ali nakon ukidanja naše strukture, Ohatrinova iskustva počela su da subvencionišu privatna preduzeća. Kao rezultat toga, gde je opasni uređaj sada, ne zna ni sam izumitelј.“

Godine 1994., Boris Nikolaievič Jelјcin posetio je elitni sanatorijum “Volžska litica” što je uznemirilo ekstrasense. Na kraju krajeva, ovo mesto u blizini Samare smatra se anomalnom zonom.
Volžska litica” se nalazi na poluostrvu Žiguli. Dobro je poznata ufolozima koji idu da gledaju NLO-e. Lokalni stanovnici redovno posmatraju fatamorgane nad poluostrvom – nekakav drevni grad sa kulama i kupolama. Slušaju “zaostale tragove” davnih vremena. Čovek čuje iza sebe nečija stopala. Okreće se, a tamo nema nikog. Neki su sretali same sebe – gledali su se sa strane. I dešavalo se da su lјudi, odlazeći da beru pečurke, nestajali, a nakon nekih nekoliko dana ili sedmica se iznenada pojavlјivali, kao da se ništa nije dogodilo. Gde su bili, nisu se sećali.

Istraživači anomalnih fenomena opripusuju ova čuda promenama uobičajenog toka vremena, na koje utiče rotirajuća masa vode u reci, koja pravi oštre zaokrete.

Jelјcin nije nestao u abnormalnoj zoni, ali nije ni pobolјšao zdravlјe. Godine 1996. predsednik je imao komplikovanu operaciju srca, nakon što je doživeo pet srčanih napada. Ali 1997. godine ponovo je posetio sanatorijum na poluostrvu. Godine 1998. Boris Nikolajevič je počeo da pati od jakih bolova u grudima, a 1999. godine imao je čir. 2000. godine Vladimir Putin je boravio u Volžskoj litici. Istina, to je bio kratak radni put. I do sada se predsednik nije žalio na svoje zdravlјe.

Predsednikovanje Jelјcina je još u 14. veku predvideo ruski astrolog Vasilij Nemčin. Astrolog je služio Vasilija II Joanoviča. Nemčinu je navodno “Anđeo nebeski nacrtao prstom na nebu i na oblacima slike budućih događaja.” O onome što je video, napisao je u monografiji na kojoj je radio 30 godina. Ona je objavlјena sredinom 15. veka, ali je sačuvana samo u kasnijim verzijama rukopisa 17.veka. Evo šta je on pisao o periodu od 1980. do 2000. godine:

“… nakon carstvovanja Medveda Mečenog u Rusiji će se pojaviti drugi titan …” (prvi je bio Petar I.). Ili “Gigant“, kako ga Nemčin dalјe zove. Eksplicitno je dao nagoveštaj Jelјcina koga je prorok uporedio sa “malim Borisom, vladajućim Rusijom u smutnim vremenima” (Borisom Godunovim). Nemčin je predvideo da će u poslednjih nekoliko godina svoje vladavine, “Gigant” “lutati kroz lavirint, a na njegovim ramenima će sedeti patulјak sa crnim licem, koji će biti polu ćelav, polu-dlakav.”

“Titan će otići tako kako niko to ne očekuje, ostavlјajući iza sebe mnoštvo nerešivih misterija”. I opet, Nemčin kao da je u pasulј gledao: 31. decembra 1999. godine, Jelјcin je iznenada podneo ostavku. Sa identifikacijom patulјka, zadatak je komplikovaniji. Na primer, savremeni astrolog Pavel Globa je na početku verovao da prorok pravi aluziju na Černomirdina, zatim na Primakova i čak Berezovskog.

Inače, prema Nemčinu 2008. godine, kada će “strašna smrt ugroziti sve“, dolazi na vlast određeni “Brzi Gospodar“. Takođe ovog vladara naziva i “Veliki konjanik“. (http://www.kp.ru/daily/23896.3/66769/)

Čudna fraza “psihotrono oružje” pojavila se u medijima pre 20 godina. Ali o njima su obično govorili, po pravilu, vojni naučnici ili akademici koje nije priznala Akademija nauka. U suštini, izveštavali su o određenim generatorima, koji bi na stotine kilometara daleko od “predmeta” mogli navodno da stvore “nered” u lјudskom mozgu, promene njegovo ponašanje, oslabe psihu i čak dovedu do smrti.

Posle takvih publikacija, po pravilu, nalazile su se žrtve izloženosti psi oružju. Napadali su urednike sa pritužbama da im neki glasovi šapuću zapovedi. Novinari su pažlјivo slušali, a nakon završetka razgovora savetovali su im da se obrate psihijatrima. Do 2000. godine tok ovih mističnih bajki, smirujućih u psihijatriji, iz nekog razloga je presušio – psi-uticaj je na nekoliko godina zaboravlјen.

A sada je tema počela ponovo da pliva. Iznenada, ozbilјniji lјudi su počeli da pričaju – bivši zaposlenici u državnim organima bezbednosti. General-major Boris Ratnikov namerava da “kaže svetu istinu”.

„Ono što smo radili u Rusiji u oblasti psi-efekata već od 1920-ih godina, sada se uspešno koristi i u Pakistanu, a da ne pominjemo druge zemlјe. Do sredine 1980-ih najveći zatvoreni centri za proučavanje psiholoških efekata na lјude bili su u Kijevu, Sankt Peterburgu, Moskvi, Novosibirsku, Minsku, Rostovu-na-Donu, Alma-Ati, Nižnij Novgorodu, Permu i Jekaterinburgu – svega 20 i svi pod pokrovitelјstvom KGB-a. Na ovom problemu su radili hilјade najbolјih naučnika. Posle raspada Sovjetskog Saveza svi ovi centri su zatvoreni, a naučnici su se razišli – neki u zemlјi, neki u inostranstvo – govori general.

 

Drugo, neophodno je informisati stanovništvo i vlasti o činjenici da je opasnost od uticaja na masovnu svest veća nego ikada. Ovo je vezano sa prodorom novih tehnologija i širenja Interneta. Osim toga i sa radom Komisije za pseudonauku u Ruskoj akademiji nauka. Akademici nastavlјaju da insistiraju na tome da je psi-dejstvo šarlatanstvo.

 

I treći razlog: sada se u celom svetu interesovanje za psihotroniku povećalo sa novom snagom. Prema mojim podacima neće proći ni 10 godina kada će psihotrono oružje postati pretnja veća od nuklearnog i atomskog oružja. Jer uz njegovu pomoć možete zavladati umovima miliona lјudi i učiniti ih zombijima. U principu, u našoj zemlјi – nastavlјa general Ratnikov – 1980. godine je bio stvoren sistem dobro organizovanog i tajnog rada na stvaranju novih metoda i sredstava rešavanja međudržavnih i unutrašnjih političkih pitanja bez učešća snaga sila i zastrašivanja razrušujećeg efekata. Ali sa raspadom SSSR-a i reorganizacije ministarstava sile koordinacija se raspala, a specijalne jedinice KGB-a i Ministarstva unutrašnjih poslova prestale su da postoje. Moj zadatak, kao zamenika načelnika Glevne uprave bezbednosti RF, je bio da pratimo pretnje najvišim zvaničnicima države i o stanovništvu u celini.

 

Dakle, postalo je poznato vođenje takvih radova, kako u Rusiji, tako i u inostranstvu. Mnogi lјudi koji su bili uklјučeni u to su se preselili na drugi svet, drugi su otišli u inostranstvo, neki su se izgubili u privatnim centrima i klinikama. Ja samo znam da akademik Viktor Kandiba i njegov sin u Sankt Peterburgu nastavlјaju da proučavaju tu oblast. Na ovom problemu radi i akademik Vlail Kaznačeev iz Novosibirska. Akademik Natalija Behtereva, iako skriva svoj interes ka ovoj temi, nije ostavila slučaj svog oca i nastavlјa da proučava “magiju mozga”.

 

– U SAD razvijaju ideju psi dejstva na osnovu istočnih psihofizičkih sistema, – kaže general Ratnikov – hipnoza, neuro-lingvističko programiranje (NLP), kompjuterska psihotehnologia, biorezonantna stimulacija (promene stanja ćelija organizma čoveka.). Cilј je da se proizvedu mogućnosti upravlјanja ponašanjem čoveka. Izrael je napravio glavni fokus na istraživanju u cilјu dostizanja čoveka kvalitativno novih mogućnosti na račun samoregulacije, promene svesti, potencijala fizičkog tela – za sportiste, “savršene” špijune, subverzivne grupe.

 

Pored toga, stvorena su tajna tehnička sredstva programiranja lјudskog ponašanja koja funkcionišu na osnovu matematičkog modeliranja simbola Kabale. Nacionalna akademija samoodbrane Japana proučavala je mogućnost upotrebe ispolјavanja parapsiholoških fenomena u obaveštajne svrhe. Institut za religijsku psihologiju takođe radi na psihotroničnim problemima. Službe bezbednosti i kontrole za spolјnu politiku Severne Koreje eksperimentišu u oblasti specijalnih emitera radi promene rada lјudskih organa. U Pakistanu je u korist posebnih interesa specijalnih službi projektovan uređaj koji uzrokuje poremećaj u radu vitalnih organa i fizioloških sistema čoveka, do smrti. Vojna obaveštajna služba Španije finansira studiju o efektima različitih fizičkih faktora na lјudske organe i mozak kako bi se stvorila sredstva narušavanja funkcija organa i promene u stanju psihe. U Nemačkoj se takve studije odvijaju na univerzitetima u Bonu i Frajburgu. U Velikoj Britaniji – na Univerzitetu u Londonu, laboratoriji psiholoških istraživanja na Univerzitetu u Kambridžu.

 

– Glavni cilј ovih istraživanja je pronalaženje novih metoda, načina, oblika i metoda delovanja na psihu čoveka, velike mase lјudi, proširenja mogućnosti lјudske svesti, — kaže Ratnikov. U velikom broju zemalјa postoje informacije o korišćenju dalјinskog uticaja od pojedinaca do velikih kolektiva. A ne radi se o eksperimentima koji se razvijaju već duže vreme, već o primeni radnih verzija tehnologije za postizanje praktičnih, najčešće političkih i vojnih, cilјeva. I ove tehnologije svakim danom postaju sve sofisticiranije, zahvalјujući novim mogućnostima nauke i tehnologije. Naravno, još uvek postoje tehnička pitanja u primeni ovog oružja. Ali kada se ona prevaziđu, psi-oružje će nadmašiti po svojim mogućnostima sva ostala zajedno. Pitao sam kopredsednika Komisije za pseudonauku RAN-a sa nobelovom nagradom Vitalija Ginzburga, da li on zna o postojanju psihotronnog oružja? To je on odmah negirao: ne znam ništa, to je potpuna besmislica.

 

Molim vas, ovde ću vam dati citat iz jednog tajnog dokumenta pod nazivom “Pomoć u pogledu potencijalnih pretnji. KGB SSSR.“ Fascikla je pod brojem tim i tim…

“Princip dalјinskog uticaja na čoveka psihotronim generatorom se zasniva na rezonanci frekventnih karakteristika lјudskih organa — srca, bubrega, jetre, mozga. Svaki lјudski organ ima svoj frekventni odziv. I ako na istoj frekvenciji na njega utiče elektromagnetno zračenje, organ ulazi u rezonancu, zbog čega se manifestuje ili akutna srčana insuficijencija, ili bubrežna, ili neadekvatno ponašanje. Kao po pravilu, strada najslabiji naš bolesni organ. U nekim slučajevima, može doći i do smrtnog ishoda”.

Na ova istraživanja potrošeni su milioni rubalјa preko Vojne industrijske komisije pod kabinetom ministara SSSR-a. KGB je takođe proučavao “neke probleme dalјinskih medicinskih i bioloških efekata na trupe i stanovništvo posebnim zračenjem. I danas, prema mojim podacima, koriste se najsavremeniji metodi uticaja na stanje svesti i ponašanja lјudi. Eksperimentalni uzorci tehničkih uređaja postojali su u Ministarstvu odbrane SSSR-a. Međutim, s kolapsom specijalnih službi, ne samo da je tehnička implementacija razvoja nestala bez traga, već su sami zaposleni, nakon što su podneli ostavke iz tih tela, krenuli na rad po raznim komercijalnim strukturama. I ko zna u kom pravcu mogu da se koriste ovi uređaji, kakve ubice i sa kakvim programima u mozgu hodaju ulicama ruskih gradova.

 

Kako može da izgleda psihotrono oružje? Prema rečima generala Ratnikova, može da izgleda na razne načine: u obliku pištolјa i kao antena i čak kao tablet, kao uređaj koji odbija komarce. Ali on sam, kako kaže, ništa u rukama nikada nije držao. Iako je teško poverovati u to — to su veoma specifične informacije.

— Prema podacima naše službe, — kaže general — psihotrona oprema manipuliše publikom, gura lјude u stanje tzv “izazvanog” transa. Mogu se izazvati različite emocije — od straha do euforije. Uticaj se vrši putem elektromagnetnih polјa visokih frekvencija i laserskog zračenja, koji su izuzetno opasni za najviše funkcije mozga. Teško je otkriti i izolovati iz spektra trajno prisutna elektromagnetna zračenja industrijskog porekla. Specijalno modulirani NISVČ EMP može izazvati vizuelne i auditivne (slušne) halucinacije, zbuniti misli i psihu, promeniti ponašanje, stimulisati agresiju, depresiju, katalepsiju.

U Sjedinjenim Američkim Državama godišnje se troši više od 150 miliona dolara na razvoj psi oružja i načine zaštite od njega “, nastavlјa Boris Ratnikov – Vojni institut za radiobiološka istraživanja u Betesdeu, država Merilend, počeo je da stvara uređaje za dalјinski uticaj na lјude, kao jedan od prvih – još 1965. godine. Ali vidlјivi uspesi naučnika postignuti su tek 1980. godine, kada su izgrađeni kompaktni mikrotalasni generatori, sposobni da šalјu lјudskom mozgu komande koje regulišu njegovo ponašanje. Ovo čudo vojne tehnologije naziva se impulsno talasni miotron. Ako usmerite zračenje direktno na čoveka iz blizine, možete potpuno potisnuti njegovu volјu i paralisati ga. Koliko ja znam, u našoj zemlјi do sredine 1980-ih bilo je radova na generatorima visoko-frekventnog i nisko-frekventnog kodiranja mozga, kako bi se stvorio kontrolisani lјudski materijal“, kako je napisano u jednom dokumentu koji sam video.

 

Među programerima bio je doktor tehničkih nauka i kandidat bioloških nauka Valerij Kanjuka. On je bio na čelu tajnog kompleksa kosmičke biofizike, koji je delovao u okviru NPO Energija. Rukovodio je “razvojem principa, metoda i sredstava dalјinske beskontaktne kontrole ponašanja bioloških predmeta“. U tom smislu pomoću tehničkih sredstava – generatora. Kanjuka je mrtav. Kao i mnoge njegove kolege. Još 1988. godine, Medicinski institut u Rostovu zajedno sa drugima uspešno je završio istraživanja psihotronog generatoru i prijavio se za otkriće fenomena propustlјivosti bioloških tkiva pri istovremenom izlaganju visokofrekventnim magnetnim polјima. Novo oružje može potisnuti volјu neke osobe, nametnuti mu drugačiju. Rostovski generatori su najopasniji od svih vrsta psihotronog oružja. Nјihovu primenu treba staviti pod kontrolu države. Radijacija ovih uređaja zasnovana je na rezonantnoj frekvenciji prirodnih oscilacija unutrašnjih organa čoveka. Štaviše, količina zračenja je toliko mala da je mnogo niža od eterične pozadine. Stoga, niko ne može otkriti ovo oružje. Ali može uništiti milione lјudi koji će se razboleti i umreti. Zato su naučnici bili šokirani kada je general Konstantin Kobec najavio mogućnost primene ovih istih psihotronskih generatora tokom događaja od 19. do 21. avgusta 1991. godine u Moskvi. Najmoćniji uređaji se sada nalaze ne samo u službi vojske SAD, velikoj Britaniji i Francuskoj, već i u multinacionalnim korporacijama, koje ih koriste privatno za rešavanje njihovih problema. U Rusiji postoje eksperimentalni uređaji. Predsednik zna o tome.

Oleg Belov, kandidat iz oblasti fizike i matematičkih nauka kaže: Postoji veliki broj zračenja koje utiču na lјudsko zdravlјe. Ali teško se mogu koristiti za masovno uništavanje.

Izuzetno visoko-frekventno zračenje – milimetarski talas, frekvencije od 30 GHz do 300 GHz. Tvrde, da oni mogu diskretno sa dalјine da udare u određen centar u mozgu i izazovu otkaz nekog sistema za održavanje života. Pretpostavimo da je to tačno. Čak i u tom slučaju neophodno je da je čovek statičan. Tada je moguće udariti u mozak ili određeni organ.

 

Ultravisoko – decimetarski talasi. Učestalost od 300 MHz do 3 GHz, talasna dužina između 1 metar i 10 cm. Duboko prodire kroz telesno tkivo čveka. I, posebno, stimuliše ćelije raka, tako da posle izvesnog vremena lјudi prirodno umiru od raka. Kao trenutno oružje nije prikladno.

 

Mikrotalasno – superfrekventno zračenje – centimetarski talasi, frekvencije od 3 MHz. To su isti talasi koji su u mikrotalasnoj. Kao predajnici takvih talasa mogu dobro poslužiti telefonske žice, televizija, sam telefon, protivpožarni sistem, radio. Usmereno mikrotalasno zračenje obično izaziva trzaje nogu, peckanje u tabanima, bol uha, bol u očima, “zujanje u glavi”, mučninu i glavobolјu. Ali predajnik mora biti blizu žrtve. I da bude veoma veliki.

I … nije previše moćan. Jer žrtve pod snažnim mikrotalasnim zračenjem se prže kao sendvič u mikrotalasnoj. Dakle, mikrotalasni talasi – nisu oružje, bar ne psihotrono.

 

Ultrazvuk – talasne dužina oko 0.017 m, frekvencije iznad 30 KHz. Može se koristiti za snižavanje imunološkog sistema tela. Misteriozni naučnici tvrde da ultrazvuk može iznenada da zaustaviti srce bilo kog čoveka, a “izlaganje” odabranih područja mozga ultrazvukom može ukloniti neželјene uspomene iz memorije. Istorija takvih slučajeva ne zna.

 

Infrazvučno zračenje — talasna dužina je oko 17 metara, frekvencija ispod 17 Hz. Najopasniji se ovde smatra raspon od 6 do 9 Hz. Čini se, da će se glava uskoro raspasti na male komade. Zvuk takvog intenziteta izaziva mučninu i zvonjavu u ušima, oštećenje vida i bezrazložni strah. Možda je sasvim moguće koristiti ga kao oružje za masovno uništavanje. Dakle, zapravo … prema ovom principu se pravi većina uređaja za odvraćanja psa i pacova..

 

Aleksej Vorobjev, bivši pripadnik grupe specijalnih snaga GRU govori: – Zanimlјivo je da sa velikom količinom informacija o psihotronom oružju niko do sada nije otkrio principe njegovog fizičkog dejstva. Generalno, na mozak mentalno normalne osobe je izuzetno teško uticati kako bi ga prisilili da izvrši bilo koju radnju koja nije karakteristična za njega. Čak i uz pomoć hipnoze. I o masovnom efektu psi-oružja na stanovništvo je govoriti smešno. Na kraju krajeva, mora da je veoma glomazno ozračiti selo ili čak ceo grad. A ako je glomazno, onda se može otkriti i uništiti. Da, i stojeći pored takvog aparata, moguće je dobiti svoju dozu zračenja. Takođe je malo verovatno uticati na teroriste sa takvim oružjem. Zato što je dejstvo “pištolјa” usmereno na određenu osobu koja je dugo bila u stacionarnom stanju, a kada se lјudi aktivno kreću i retko ostaju na otvorenom prostoru duže vremena, skoro je nemoguće uticati na njihov mozak.(http://www.kp.ru/daily/23948/71375/)

 

Rusijska Gazeta objavila je prvi intervju glavnog generala Borisa Ratnikova, koji je nadgledao specijalnu jedinicu Federalne službe bezbednosti Rusije (FSO), koja se bavila tajnama podsvesti. Između ostalog, prema Ratnikovu, on je uspeo da spreči rat između Rusije i Kine. Ratnikov je rekao da je njegov rad uvek tajan, jer smo se bavili pitanjima koja su direktno povezana sa kontrolom, kako javnom svesnošću, tako i svesnošću veoma specifične osobe. I takođe su tražili mogućnost zaštite čoveka od neovlašćenog upada u njegovu svest. Istovremeno, Ratnikov je uveren da se takva istraživanja ne mogu smatrati “okultnim hobijima:

 

“Ne postoji ništa paradoksalno u vezi sa činjenicom da je postojao takav predmet u domenu bezbednosnih agencija, ne. Od drevnih vremena, čovečanstvo je zanimalo šta je svesnost. Sile ovog sveta koristile su razne tehnologije kako bi uticale na psihu, “general je siguran.

 

U dvadesetom veku, magična praksa drevnih sveštenika dostigla je naučni nivo istraživanja, koja su se odmah našla u vidnom polјu specijalnih službi. Posebna pažnja posvećena je ovom problemu u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Sovjetskom Savezu. U našoj zemlјi, na primjer, gotovo svi lјudi koji su posedovali natprirodne sposobnosti bili su pod kontrolom vlasti GB-a “, rekao je Ratnikov i objasnio da su to stvarne “astralne“ bitke.

 

Mogućnosti dalјinskog uticaja na psihu u SSSR-u je proučavalo oko pedeset institucija. Sredstva za ove svrhe procenjena su na stotine miliona rubalјa. Iako su se ulaganja opravdala, rezultati dobijenih rezultata nisu dobijeni. Nakon kolapsa Saveza, svi radovi su obustavlјeni, stručnjaci iz oblasti suptilnih psihofizičkih polјa raspoređeni su širom zemlјe i angažovani na drugim poslovima. Prema mojim informacijama, danas u našoj zemlјi nema cilјanih istraživanja po ovim temama – general se požalio – Mi smo dobro shvatili, da novo državno obrazovanje prolazi kroz bolan period formiranja. I tokom bolesti, državni organizam, kao i lјudski, veoma je ranjiv. I bilo je neophodno zaštititi prvu osobu zemlјe od bilo kakvih pokušaja da se manipulišu njegovom svešću na bilo koji način. I uradilo se dosta.

 

Sa ovim zadatkom, siguran sam, mi smo uglavnom uspeli. Razbili smo Jelјcinovu prvu posetu Japanu. Trebalo je da se održi 1992. godine. Kao što smo saznali, predsednik je bio intenzivno “programiran” da odustane od nekoliko Kurilskih Ostrva u korist Japana. Ali to je bio samo prvi korak u višestrukoj kombinaciji sila koje pretenduju na globalnu hegemoniju. I nakon predaje ostrva Japanu, Kina, koja je takođe bila programirana, morala je početi aktivno tražiti povratak spornih teritorija, kojih je tada bilo dosta. Slučaj je mogao da dostigne oružani sukob. A odmah bi se u svetu podigao talas protesta protiv širenja Kine. Rusija, izazvana od strane svetske zajednice, mogla bi da proglasi rat protiv Kine. Danas je ovaj razvoj događaja malo verovatan, jer su sva granična pitanja između Kine i Rusije rešena. Pre četrnaest godina, oružani sukob je bio prilično stvaran.

 

Još početkom devedesetih smo radili sa novim američkim ambasadorom u Rusiji, Strausom. Nakon što smo pročitali njegove misli, došli smo do zaklјučka da ambasada ima opremu za psihotronski uticaj na moskovlјane, ali je on konzerviran. Primili smo i druge informacije iz njegove podsvesti. – kaže Ratnikov. O tome postoji i film na jutjubu pod nazivom “Zov bezdana(http://obzor.westsib.ru/article/131767)

General ne izgleda kao pronalazač. Međutim, ono što je rekao, fantastično je. A ipak, Boris Ratnikov uverava: u ruskim specijalnim službama radio je telepata, koji je ulazio u mozak političara i lidera država: — Posle rata 1945. godine, Amerikanci su dobili arhivu, koja se ticala stvaranja atomskog oružja i raketne tehnologije, a mi smo dobili dokumente o fiziološkim eksperimentima fašista u Hitlerovoj Nemačkoj. Ispostavilo se da je četrdesetih godina bilo razvijeno super-tajno psiho-fiziološko istraživanje na neprevaziđenoj skali, uklјučujući sve najbolјe što je tada bilo stvoreno u Indiji, Kini, Tibetu, Evropi, Africi, SAD-u, SSSR-u. Ja ću vam pročitati citat iz jednog dokumenta naših specijalnih službi:

 

“… Svrha istraživanja: stvaranje psihotronog oružja … Od posebne vrednosti bili su tajni nemački eksperimenti koji su obavlјeni na zatvorenicima koncentracionih logora. Međunarodne konvencije, takva brutalna nečovečna istraživanja na živim lјudima definisale su kao zločin protiv čovečnosti. Zbog toga, nikada do rata i nakon toga naučnici nemaju pravo da izvode takve eksperimente na živim lјudima. Dakle, svi nemački istraživački materijali su danas jedinstveni i neprocenjivi su za nauku. Jedna od metoda nacističkih naučnika – tzv. mekana hipnoza – počela je da se praktikuje od strane naših specijalnih službi”, nastavlјa general. – Na primer, razvijene su metode za dalјinsko utapanje čoveka u stanje lakog transa – takvog da on čak nije imao pojma, da na njega utiču. Ali u isto vreme, podsvest je bila inhibirana, što je omogućilo ne samo da promeni ponašanje “subjekta” već i da se pročitaju informacije o njegovim namerama. Slično tome, mi smo “ulazili” u mozak onih poznatih političara koji su bili interesantni Federalnoj službi.

 

— Pomogli su nam veoma jaki vidovnjaci iz službe državne bezbednosti, kaže Boris Ratnikov – Da, služili su tamo. 1991. godine sakupuli smo nekoliko najobdarenijih u malu jedinicu. Ležali su na kaučima, usmereni na mozak nužnog političara, čak i ako je bio na hilјade kilometara daleko, ubacujući “subjekt” u stanje meke hipnoze i “ispitivali”. Ispitanicima se činilo da razgovaraju sa sobom, ali ustvari davali su informacije našim specijalnim službama. Ako političar nije želeo da razgovara sam sa sobom, uklјučivali smo još jedan program. U njegov mozak uklјučivali smo glas ili njegovog protivnika ili njegovog kolegu ili njegovog prijatelјa (devojku), sa kojima je već započinjao živu debatu. A naši operateri su čitali ove informacije. Kao rezultat ovih dijaloga uspeli smo sprečiti dosta nesreća na državnom nivou. 1992. godine, kada smo pripremali prvu posetu Jelјcina u Japan, u Kremlјu smo saznali da su on i Kozirjev imali ideju da daju japancima deo spornih ostrva Kurilskog grebena, – kaže bivši general FSO – Uz pomoć naših ekstrasensa, mi smo skinuli sa američkih radnika zaposlenih u CIA informacije o ovakvim planovima. I otkrili smo da mogu da prošire situaciju i na teritorijalne pretenzije Kine prema Rusiji. Sve do provokacije oružanog sukoba na granici. Kao rezultat toga, bili smo prisilјeni da preuzmemo odgovornost i da ne pustimo predsednika u Japan iz bezbednosnih razloga. Igrali smo na činjenicu da Japan nije mogao pružiti 100% sigurnost predsedniku, o čemu smo obavestili Savet bezbednosti. Sprovedeno je glasanje, i svi, osim Jelјcina, glasali smo protiv ovog putovanja. Tako smo izbegli rat sa Kinom.

 

Prema Ratnikovu, 1988. godine, specijalci KGB-a su uspeli da stupe u kontakt sa tadašnjim direktorom CIA Vilijamom Vebsterom. I dobili su informacije o prioritetima CIA-e na Kavkazu – regionu koji se smatrao “najuspešnijim” u kolapsu SSSR-a. KGB je zatim dobio jednostavne neprocenjive informacije. U budućnosti su se one u potpunosti potvrdile. Ali šef komiteta, Vladimir Krjučkov, bio je skeptičan prema njima, smatrajući da neka vrsta astralnih razgovora sa šefom CIA-e nije ozbilјna. Štaviše, uvedena je zabrana na sprovođenje takvih seansi i kontakata sa informacijama na dalјinu sa visokim američkim zvaničnicima, a nakon avgusta 1991. godine, finansiranje svih radova na proučavanju psihološke tehnologije prestalo je u potpunosti. Do sredine devedesetih godina, postojeće osoblјe FSB-a i FSO-a koje su nekada imale vezu sa gore pomenutim radovima i dalјe koristi svoje dotadašnje radove i komunikacije u naučnoj zajednici od javnog interesa, a nakon 1998. to je postalo nemoguće, jer svi specijalisti psi tehnologija iz agencija državne bezbednosti su otpušteni. Međutim, “slušanje” mozgova prvih osoba država se nastavlјa, ali nezvanično, sve do danas.

 

– Ovo, naravno, nije tipično psi-oružje, ali njegov uticaj nije ništa manje ozbilјniji, – kaže Boris Ratnikov – Uspostavili smo dijaloge sa mnogim poznatim političkim ličnostima. Svi su sakuplјeni u mojoj knjizi “Tuđa duša nije mračna. O upotrebi prodornih informacionih tehnologija za sticanje znanja i drugih zanimlјivih informacija“, koju sam napisao zajedno sa generalom Georgijem Rogozinom. A biće objavlјena ove godine u SAD, jer su nas u Rusiji svi izdavači odbili. Rekli su da se navodno tako teško štivo ne može prodati.

 

Prema našim saznanjima, sve glavne vođe “Grupe sedam” zemalјa imaju posebnu grupu obučenih lјudi, vidovnjaka, koji prate dinamiku psi pretnji. I neutrališu potencijalne izvore opasnosti unapred. Čak je i Firer imao tajnu informacionu službu psihološke zaštite protiv negativnog nekonvencionalnog uticaja, na čelu sa Rudolfom Hesom. I stražari, telohranitelјi predsednika u određenom satu “X” neće pomoći, jer uz pomoć ekstrsensa ili psihotronog oružja moguće je da reprogramiraju njihove mozgove u sekundi – i da okrenu oružje protiv svojih gospodara.

 

– Sve ovo nije šamanizam – ponavlјa Ratnikov – Ja sam bio svedok toga, takvog slučaja. Amerikanci su nam dali donaciju od 2 miliona dolara. Načelnik njihove laboratorije, nam kaže: Momci, ajde da radimo zajedno na psi-uticajima. Pitam: Šta ste postigli, koji su vaši rezultati? Kaže: Vidite sami. I oni su onda doveli Džozefa, čoveka u mojim godinama, bivšeg vojnika, koji se povredio u rudniku. Posle traumatske povrede mozga, dobio je dar vidovitosti. Zajedno smo gledali kratak film.

 

Komisija sedi u Nјujorku zajedno sa Džosefom, a u Vašingtonu žena dolazi sama u neku zgradu. Džozefu daju fotografiju ove žene i kažu mu: Uroni u nju i pogledaj je svojim očima, gde je sada, opiši to mesto. Ušao je u samo-hipnozu i rekao: “Blizu takve zgrade, koja ima toliko spratova, u blizini parkinga, ne vidim tablice automobila – daleko je.” I žena je stvarno stajala daleko. Blizu benzinske pumpe i nju je opisao. Sve se poklopilo 90 posto! A onda je načelnik pitao: A šta vi možete učiniti? Zatim sam mu govorio o tome kako mi ulazimo u mozak političara. Ovde nas jeponovo iznenadio: ispostavlјa se da oni već duže koriste ekstrasense, kako bi nadgledali situaciju u svetu. Džosef mi je zatim rekao: Ovde, kaže, naš špijunski satelit leti preko podmornice u Dalјnogorsku. Fotografiše tu bazu odozgo. Pošto je rezolucija od 15 do 30 cm, mi vidimo maskirani hangar. Mentalno prodirem u njega. Gledam, postoji li tamo brod? Koja klasa? Da li ima nuklearno oružje? Džozef se hvalio: naši ekstrasensi uranjaju u mozak vaših komandanata i znaju sva tajna mesta podmornica i sve vaše tačke nanošenja udara po protivniku su na našim mapama. Pa zar nije to uvredlјivo? Inače, u davnim vremenima, samo posvećena kasta žreca, vođa različitih kultova, posedovala je znanje dalјinske kontrole lјudi. I to znanje je bilo zaštićeno i predavalo se po nasleđu.

Otkrića Borisa Ratnikova komentariše dr Mihail Viktorovič, profesor, šef Centra za pravnu i psihološku pomoć u ekstremnim situacijama, angažovan na istraživanju ekstsenzornih sposobnosti čoveka već više od 40 godina:

„Postoje razrade psihotronog oružja. Postoje i ekstrasensi koji mogu da “ulaze” u tuđe mozgove. Postoje metode zaštite od ekstrasenzornih uticaja. Ali sve je to tajna! Ovde kod mene režim tajnosti je najviši što mi dozvolјava da uđem u bilo koju kancelariju i primam informacije u oblasti u kojoj radim. Niži režimi tajnosti “1”, “2” i “3” su najslabiji, ograničavaju pristup informacijama u poređenju sa mojim režimom nekoliko puta. Tako da imam sve informacije o psi oružju, ali nemam pravo da ih distriburam u medijima. Jer to je tajna informacija. I znam sve one koji imaju isti režim kao i ja.

General Ratnikov vam je dao stare podatke kao nove. Činjenica da su mnogi lideri zemalјa imali tajne laboratorije za psi dejstva, dugo je poznata. Da su ekstrasensi postojali i stvarno demonstrirali čuda, pokazao je program “Bitka za ekstrasense” na TNT-u, gde sam bio prisutan kao član žirija. Činjenica je da su sve specijalne službe sveta zainteresovane za ekstra senzornu percepciju, proučavaju lјude koji imaju fenomenalne sposobnosti i koriste najjače za svoje potrebe i to nije dugo vremena tajna. Ali vojska nema pravo da te informacije razbacuje okolo.

Na primer, Vladimir Lukin, komesar za lјudska prava u Ruskoj Federaciji, puno zna o ovoj temi, ali drži usta zatvorenim. Mnogi generali – i penzioni i stvarno dejstvujući – poseduju ove informacije, ali ih novinama ne daju. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, jedan od specijalnih centara pokušao je da napravi elektronski top koji utiče na psihu sa infrazvukom-niskim frekvencijskim oscilacijama, od kojeg nastaje ogroman užas. Veruje se da je taj infrazvuk onaj koji se pojavlјuje u Bermudskom trouglu, koji tera posade da napuštaju brodove – one koji su tamo pronađeni bez ijednog čoveka. Iako do sada nije bilo moguće napraviti takav top, njegov razvoj se ne zaustavlјa. Svi takvi eksperimenti se sprovode u vojnim laboratorijama samo na volonterima iz sopstvenih zaposlenih – vojnog osoblјa.

I želim posebno da naglasim: ni na običnim zdravim lјudima niti na mentalno bolesnim, nikakvi eksperimenti se ne sprovode! Iz jednostavnog razloga: za naučnike je to beskorisno. Zato što je neophodno da subjekt bude u stanju da profesionalno objasni, nakon eksperimenta, šta mu se dogodilo, šta je osećao, i da da preporuke kako pobolјšati metode izlaganja psi dejstvu.

razmak

Transkript emisije Drevnik br.53, radio Serbona
Autori i voditelјi: Drago, Dule, Duki, Aca i Saša

Poslušajte celu radio emisiju

Пратите нашу страницу на Фејсбуку